ცხოვრება საშიშ გარემოში

ფოთელების თანაცხოვრება ჯანმრთელობისთვის საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებთან და ტყვიის საგანგაშო მაჩვენებელი ბავშვების ორგანიზმში.

კვირის მოამბე