სამეურვეო საბჭო
სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებები
15:37, 13.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #440; სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრთან“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ გენერალური დირექტორის 10.12.2018წ. #4953/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ გენერალური დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონერების უზრუნველსაყოფად, რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების (შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 1 700 000 (ერთიმილიონ შვიდასიათასი) ლარი) ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით, გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრთან“.
15:25, 13.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #439; სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ მიერ კომპანიისგან შპს “TVC Georgia” სტუდიური მულტიმედიური დეკორაციის (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემის) შესყიდვაზე თანხმობის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ გენერალური დირექტორის 10.12.2018წ. #4953/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ გენერალური დირექტორს, რათა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელმა“ კომპანიისგან შპს „TVC Georgia”შეისყიდოს (შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 1 150 000 (ერთიმილიონ ასორმოცდაათიათასი) ლარს) სტუდიური მულტიმედიური გამოსახულების სისტემა) და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
15:06, 13.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #438; ფიზიკური პირის ნიკოლოზ ოდიკაძის საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ

2018 წლის 16 ნოემბერს სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელის“ თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოს/სამეურვეო საბჭოს საჩივრით მიმართა ფიზიკურმა პირმა ნიკოლოზ ოდიკაძემ. ნ. ოდიკაძემ საჩივრით მოითხოვა სააპელაციო ორგანომ/სამეურვეო საბჭომ აღიაროს დაინტერესებულ მხარედ და დაავალოს თვითრეგულირების კომისიას მისი განცხადების განხილვა, რომელიც ნ. ოდიკაძის მიერ სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოდგენილი იქნა 2018 წლის 2 ნოემბერს და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიას 09.11.2018წ. დასკვნის და აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე გენერალური დირექტორის 09.11.2018წ. გადაწყვეტილებით განუხილველად იქნა დატოვებული.      
სამეურვეო საბჭოს სხდომების დღის წესრიგი
16:10, 10.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 13 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. მოქ. ნიკოლოზ ოდიკაძის მიერ სსიპ „საზოგადოებრვი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე წარმოდგენილი საჩივრის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; (იხ.დანართი) 2. მიმდინარე საკითხები;
15:56, 06.11.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 9 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის მიზნით კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. მიმდინარე საკითხები.
16:39, 29.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მიერ 2018 წლის 23 ოქტომბერს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N4328/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება (საკითხი ეხება მაუწყებლის სასესხო ვალდებულებას); 2. მიმდინარე საკითხები.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
ანგარიშები
15:12, 09.11.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის III კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი
17:26, 02.08.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის II კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი
13:44, 24.05.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის I კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი
აუდიტის დასკვნები
14:03, 01.05.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის 2017 წლის დასკვნა

2016-2017 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლების ზოგადი შედარება 2017 წლის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტი რეზიუმე
13:59, 01.05.2018

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (2017 წლის 31 დეკემბერი)

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ფინანსური შედეგების ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება დანართები და განმარტებითი ცხრილები საბიუჯეტო ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
13:49, 01.05.2018

ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ - გარე აუდიტი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204858163, მისამართი: საქართველო, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N68, შემდგომში „ორგანიზაცია“) მიერ 2017 წლის განმავლობაში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის მიზანია 2017 წლის შესყიდვების გეგმით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა.
ბიუჯეტი და შესრულების ანგარიში
13:16, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #412; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება: „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება N01-01/07(ოქმი N4); სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის…
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შრომის შინაგანაწესი
ახალი დოკუმენტები
19:34, 30.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 22 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 22 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე
19:30, 30.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 22 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 22 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე
18:50, 22.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე
18:49, 22.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე
18:46, 22.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 26 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე
17:09, 16.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე
17:08, 16.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე
17:05, 16.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე
15:54, 15.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 19 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 19 ნოემბრამდე
15:51, 15.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 17 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 17 ნოემბრამდე
15:49, 15.11.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 19 ნოემბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 19 ნოემბრამდე.
15:19, 15.11.2018

ბრძანება ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის შესახებ - საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 - მეორე ტური

ბრძანება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მე-2 ტურთან დაკავშირებით სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების მიზნით ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის ტარიფების დამტკიცების შესახებ
13:19, 15.11.2018

ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის - 2018 წლის 15 ნოემბრიდან

წინასაარჩევნო უფასო პოლიტიკური რეკლამის განაწილება; წინასაარჩევნო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა; წინასაარჩევნო უფასო პოლიტიკური რეკლამის ეთერში გაშვების პირობები; წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის ტექნიკური პარამეტრები.
15:12, 09.11.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის III კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი
15:56, 06.11.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 9 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის მიზნით კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. მიმდინარე საკითხები.
17:35, 31.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #437; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ასაღები სესხის ძირითად პარამეტრებზე შეთანხმების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 23.10.2018 წლის N4328/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ტექნიკური გადაიარაღების განხორციელების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გააფორმოს შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე, რომლებიც დანართის სახით თან ერთვის წინამდებარე გადაწყვეტილებას. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი შეიცავს კომერციული საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას, ის არ ექვემდებარება გასაჯაროებას.  
12:00, 30.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #436; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სპეციალური სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის - CATI-ს შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 17 ოქტომბრის N4250/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, საზოგადოებრივი აზრის/აუდიტორიის კვლევის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით სამეურვეო საბჭოს რესურსებით სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა” მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განახორციელოს სპეციალური სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის – CATI-ს შესყიდვა.
17:38, 29.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე
17:35, 29.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე
17:33, 29.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე
16:27, 29.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #435; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს" 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:   359 (1) მუხლის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, ცვლილება შევიდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტში და შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს”  2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით.    
16:10, 29.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #434; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარედ სამი წლის ვადით არჩეულ იქნას ქ-ნი ირინა ფუტკარაძე (პირადი ნომერი: 01011017021) სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ სამი წლის ვადით არჩეულ იქნას ქ-ნი იზაბელა ოსიპოვა (პირადი ნომერი: 01002008731)
19:11, 26.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე
19:10, 26.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე
19:08, 26.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივ რადიო ერთზე (FM 102.4) პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2018 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრამდე
17:33, 23.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით, კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება; 2. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თხოვნით (სამსახურებრივი ბარათი N4250/03) სამეურვეო საბჭოს რესურსებით, კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, სპეციალური სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის – CATI-ს შესყიდვის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 4. მიმდინარე საკითხები.
16:35, 19.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - პირველ არხზე წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – პირველ არხზე წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე
16:34, 19.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - საზოგადოებრივი რადიო 1-ის (FM 102.4) წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – საზოგადოებრივი რადიო 1-ის (FM 102.4) წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე
16:33, 19.10.2018

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია - მეორე არხზე წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია – მეორე არხზე წინასაარჩევნო (პოლიტიკური) რეკლამის განთავსების პირობები 2018 წლის 22 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე
17:42, 15.10.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #433; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ კომპანიისგან Paramount Pictures ფილმების/ანიმაციური ფილმებისა და სერიალის შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:   „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 2018 წლის 10 ოქტომბრის N4141/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსების მიზნით კომპანიისგან Paramount Pictures შეისყიდოს ფილმები/ანიმაციური ფილმები და სერიალი Berlin Station და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება