სიახლეები
სამეურვეო საბჭო
სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებები
15:18, 17.04.2018

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #413, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" დებულებაში დამატების შეტანის შესახებ; იხ. დანართი 1 და დანართი 2

“მაუწყებლის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, სსიპ “მაუწყებლის მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის 28 ივლისის #108 (ოქმი#68) გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ სსიპ “მაუწყებლის მაუწყებლის” დებულებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი დამატება: ა) დებულების მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 4.2.2. ქვეპუნქტი: “4.2.2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების, სტრატეგიის (სამაუწყებლო პოლიტიკის), ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის მიღების პროცესი განისაზღვრება წინამდებარე დებულების შესაბამისი დანართით განსაზღვრული წესით.” 2. დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების, სტრატეგიის (სამაუწყებლო პოლიტიკის) ,…
13:16, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #412; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება N01-01/07(ოქმი N4); სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის…
15:05, 02.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #411; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 23.03.2018წ. #1226/03 სამსახურებრივი ბარათი; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი.
სამეურვეო საბჭოს სხდომების დღის წესრიგი
17:14, 23.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების პროგარმული პრიორიტეტების ვადის გარძელების შესახებ მსჯელობა და გადწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები
18:22, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2014-2018 წლებში გაწეული სამუშაოს პრეზენტაცია; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 3. მიმდინარე საკითხები.  
14:23, 05.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
ანგარიშები
13:34, 04.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის IV კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
13:32, 04.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის III კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
23:15, 08.11.2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის II კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ბიუჯეტი და შესრულების ანგარიში
13:16, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #412; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება N01-01/07(ოქმი N4); სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის…
ვაკანსიები
19:26, 05.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ვაკანსიებს სინქრონული თარგმნის სპეციალისტის თანამდებობაზე ქართული ენიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით; ქართული ენიდან სომხურ ენაზე და პირიქით

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]; გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. გისურვებთ წარმატებებს! განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 23 აპრილი, 2018 წელი
17:10, 14.03.2018

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებელი” აცხადებს ვაკანსიას გრაფიკოს-დიზაინერის თანამდებობაზე

სამუშაოს აღწერილობა: გრაფიკული დიზაინერის მოვალეობაა ბეჭდვითი და ციფრული ვიზუალური მასალების დამზადება. გრაფიკოს დიზაინერს მოეთხოვება კრეატიულობა და იდეის განვითარება დავალების მოთხოვნის შესაბამისად. დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV)  და პორთფოლიო ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]; გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 1 აპრილი, 2018 წელი.
17:05, 14.03.2018

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებელი” აცხადებს ვაკანსიას შიდა აუდიტორის თანამდებობაზე

სამუშაოს აღწერა: დისტანციური კონტროლის სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა; შიდა აუდიტის სტრატეგიის შემუშავება; შიდა აუდიტის წლიური გეგმის შემუშავება; აუდიტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს დაგეგმვა; აუდიტის პროექტების ორგანიზება და  მონიტორინგი; აუდიტის შედეგებზე დასკვნების მომზადება; აუდიტის შედეგად აღმოჩენილ დარღვევებზე რეკომენდაციების მომზადება; შიდა კონტროლის სისტემების აუდირება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; აუდიტის საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიშების მომზადება; დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]; გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ…
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შრომის შინაგანაწესი
ახალი დოკუმენტები
17:14, 23.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების პროგარმული პრიორიტეტების ვადის გარძელების შესახებ მსჯელობა და გადწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები
18:22, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2014-2018 წლებში გაწეული სამუშაოს პრეზენტაცია; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 3. მიმდინარე საკითხები.  
13:16, 12.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #412; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება N01-01/07(ოქმი N4); სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის…
19:26, 05.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ვაკანსიებს სინქრონული თარგმნის სპეციალისტის თანამდებობაზე ქართული ენიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით; ქართული ენიდან სომხურ ენაზე და პირიქით

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]; გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. გისურვებთ წარმატებებს! განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 23 აპრილი, 2018 წელი
14:23, 05.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
13:34, 04.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის IV კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
13:32, 04.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის III კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
15:06, 02.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 5 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
15:05, 02.04.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #411; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 23.03.2018წ. #1226/03 სამსახურებრივი ბარათი; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი.
18:17, 29.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 2 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხი; 2. მიმდინარე საკითხები.
18:06, 29.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #410; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ სამი წლის ვადით არჩეულ იქნას ქ-ნი ირინა ფუტკარაძე
16:07, 26.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 29 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით, სამეურვეო საბჭოს ახალი თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე და მეოთხე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხი; 4. მიმდინარე საკითხები.
16:37, 01.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #409; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კომპანიისგან Eutelsat საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურების შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 08.02.2018წ. N541/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, რათა სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა” კომპანიისგან Eutelsat შეიძინოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურება და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება
16:36, 01.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #408; დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის N404 გადაწყვეტილებით (ოქმი N368) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშის აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტის) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის N404 გადაწყვეტილებით (ოქმი N368) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდეს შპს „ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია”(ს/კ N 205 198 212), რომელსაც დაევალოს შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა 2018 წლის 20 აპრილამდე;…
16:35, 01.03.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #407; მოქალაქე ზვიად რატიანის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

საბჭომ საჩივრის განხილვის შემდეგ დაადგინა: 1. მოქალაქე ზვიად რატიანის საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს 2. წინამდებარე გადაწყვეტილება საბოლოოა და სასამართლოში ან/და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში არ საჩივრდება
16:01, 26.02.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. მოქალაქე ზვიად რატიანის წარმომადგენლის მარიამ გოგოსაშვილის მიერ 2018 წლის 07თებერვალს N515/06 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე წარმოდგენილ საჩივარზე გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე სამეურვეო საბჭოს მიერ 2018 წლის 31 იანვარს გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა; 3. კომპანია Eutelsat-ისგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების…
11:56, 23.02.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #406; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ” ქვეპუნქტისა და 35 9 (1) მუხლის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, ცვლილება შევიდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტში და შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით
17:40, 16.02.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. მოქალაქე ზვიად რატიანის წარმომადგენლის მარიამ გოგოსაშვილის მიერ 2018 წლის 07 თებერვალს N515/06 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე წარმოდგენილი საჩივრის განხილვა; 2. მიმდინარე საკითხები.
12:52, 15.02.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 20 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. კომპანია Eutelsat-ისგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურების შეძენაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 3. მიმდინარე საკითხები.
15:38, 09.02.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1.კომპანია Eutelsat-ისგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურების შეძენაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები
15:09, 26.01.2018

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. 2. მიმდინარე საკითხები  
12:54, 03.01.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #403; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 35 12 (3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით დანართი: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტი; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტი
13:00, 15.12.2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 14.12.2017 წლის N5458/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის ბათუმის ფილიალის ასაშენებლად ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე კვარტლის ანაგარიშის მოსმენას; 3. მიმდინარე საკითხები
12:34, 29.11.2017

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები
17:08, 22.11.2017

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 28 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელების მიღება; 3. მიმდინარე საკითხები
18:40, 06.11.2017

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 9 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ჩემპიონთა ლიგის 2018-2021 წლების საფეხბურთო მატჩების, ფეხბურთის 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატისა და ამ ტურნირის შესარჩევი ეტაპის, მათ შორის, საქართველოს ნაკრების შესარჩევი თამაშების 2018-2022 წლების საფეხბურთო მატჩების ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება/ლიცენზიის შესყიდვაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ახალი „ნიუსრუმის“ კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვის მიზნით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ლიცენზიისა და კომპიუტერების შეძენა/შესყიდვის განხორციელებაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. 3. სსიპ…