ორგანიზაციის დოკუმენტები
13:00, 15 დეკემბერი 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 19.12.2017 წლის N5458/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის ბათუმის ფილიალის ასაშენებლად ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე კვარტლის ანაგარიშის მოსმენას; 3. მიმდინარე საკითხები
13:09, 12 დეკემბერი 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #401, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”  მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრთან" შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 04.12.2017წ. N5249/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების (მომსახურების წლიური ღირებულება 1 440 000 (ერთიმილიონ ოთხასორმოცი ათასი ლარი) ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება შპს „საქართველოს…
13:02, 12 დეკემბერი 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #400, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”  მიერ 15 (თხუთმეტი) ერთეული მსუბუქი განმავლობის ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 04.12.2017წ. N5249/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა” შეისყიდოს 15 (თხუთმეტი) ერთეული მსუბუქი განმავლობის ავტომანქანა (ერთი ავტომანქანის ზღვრული სავარაუდო ღირებულებით (ავტომობილის ფასს დამატებული საგარანტიო მომსახურების ღირებულება და დამატებული წლიური საწვავის ხარჯი) 39 866 (ოცდაცხრამეტიათას რვაასსამოცდაექვსი) ლარი, ამასთან დაკავშირებით გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი და ტენდერში…
14:59, 05 დეკემბერი 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 8 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 04.12.2017 წლის N5249/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის მიერ დაგეგმილ 15 ერთეული ავატომანქანის შეძენას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 04.12.2017 წლის N5249/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელსა“ და „საქართველოს ტელერადიოცენტრს“ შორის პროგრამების გავრეცელების მიზნით ხელშეკრულების გაფორმებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის…
15:42, 04 დეკემბერი 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #399, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ ახალი პროგრამული პრიორიტეტების დამტკიცებამდე, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ 2018 წლის პირველ თებერვლამდე მაუწყებლობა განხორციელდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ 10.07.2015წ. N305 (ოქმი N 297) გადაწყვეტილებით დამტკიცებული პროგრამული პრიორიტეტების გათვალისწინებით
ბოლო ანგარიში
23:15, 08 ნოემბერი 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის II კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური