11:49, 17.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #494; ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 02.08.2018წ. #425 გადაწყვეტილებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს მიეცა თანხმობა ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაეწყო შესაბამისი პროცედურები და სამეურვეო საბჭოს 31.10. 2018წ. #437 გადაწყვეტილების საფუძველზე – გაეფორმებინა შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე, ხოლო სამეურვეო საბჭოს 01.03.201წ. #449 გადაწყვეტილების საფუძველზე – აეღო სესხი და ამ მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ გაეფორმებინა შესაბამისი ხელშეკრულება
16:05, 30.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #493

ა/წ 16 ოქტომბერს, თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს (შემდგომში „სამეურვეო საბჭო“) სააპელაციო საჩივრით მიმართა შპს „სფერო ჰოლდინგმა“. სამეურვეო საბჭო დეტალურად გაეცნო წარმოდგენილ სააპელაციო საჩივარს და საქმის მასალებს, რომლის შედეგად სამეურვეო საბჭო ადგენს, რომ 2020 წლის 6 სექტემბერს პირველი არხის გადაცემაში „ახალი კვირა“ შპს „სფერო ჰოლდინგთან“ დაკავშირებული სიუჟეტი მომზადდა და ეთერში გავიდა მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით, კანონის დარღვევას არ ჰქონია ადგილი ასევე გადაცემის ანონსირების დროსაც. შესაბამისად, შპს…
17:38, 09.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #492; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის წარდგინება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ და სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის #108 (ოქმი #68) გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები
22:09, 27.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე 2020 წლის 6 ნოემბერს ჯორჯ ვემსის მიერ წარმოდგენილი  სააპელაციო საჩივრის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
00:35, 12.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 16 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის ფარგლებში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (ს/კ 204858163)  მიერ სს თიბისი ბანკიდან (ს/კ 204854595) სესხის აღებისა და ასევე, საბანკო გარანტიის ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებების დადასტურება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატანი ცვლილების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; (ცვლილება ეხება სამეურვეო საბჭოს…
16:24, 27.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე შპს „სფერო ჰოლდინგის“ მიერ წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა; სამეურვეო საბჭოს მიერ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების წინა საარჩევნო გაშუქების შეფასება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მხრიდან მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების (2019 წლის) შესრულების შეფასების დოკუმენტის შესახებ მსჯელობა; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ მსჯელობა; მიმდინარე საკითხები.
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
22:09, 27.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე 2020 წლის 6 ნოემბერს ჯორჯ ვემსის მიერ წარმოდგენილი  სააპელაციო საჩივრის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
17:10, 17.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდში მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების, წინასაარჩევნო პერიოდის და საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაშუქება. პირველი სექტემბრიდან საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ტრადიციულად, პირველმა არხმა უზრუნველყო, როგორც კვალიფიციური, ასევე, არაკვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების გაშუქება და დებატები.
11:49, 17.11.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #494; ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 02.08.2018წ. #425 გადაწყვეტილებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს მიეცა თანხმობა ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაეწყო შესაბამისი პროცედურები და სამეურვეო საბჭოს 31.10. 2018წ. #437 გადაწყვეტილების საფუძველზე – გაეფორმებინა შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე, ხოლო სამეურვეო საბჭოს 01.03.201წ. #449 გადაწყვეტილების საფუძველზე – აეღო სესხი და ამ მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ გაეფორმებინა შესაბამისი ხელშეკრულება