17:12, 17.09.2021

წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო - 13 სექტემბერი)

საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება პირველ არხზე (13 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით) საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.
11:02, 24.05.2021

ტელეაუდიტორიის კვლევა/სატელეფონო კვლევა (მაისი, 2021წ.)

კვლევის მეთოდი: რაოდენობრივი კვლევა სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდით. შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული, სტრატებში მარტივი შემთხვევითი. სტრატებს წარმოადგენს რეგიონი და დასახლების ტიპი. გენერალური ერთობლიობა: 2,642,447 საქართველოს მოსახლეობა 18+
14:29, 22.02.2021

ტელეაუდიტორიის კვლევა/სატელეფონო კვლევა (პირველი ივნისი - 7 ივნისი, 2020)

სატელეფონო კვლევა გენერალური ერთობლიობა 18+: 2,507,640 შერჩევის ზომა: 1527 შერჩევის ცდომილება: 2.6% კვლევის პერიოდი 01-07.06.2020