13:36, 22.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#506; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. N68-ში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს განხორციელდეს ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N68-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 01.14.14.009.052) გასხვისება სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე განხილული და მოწონებული პირობებით
16:57, 15.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#505; საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტის) დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის N503 გადაწყვეტილებით (ოქმი N438) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 იანვრის N503 გადაწყვეტილებით (ოქმი N438) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდეს შპს „ბეიკერ ტილი ჯორჯია“, რომელსაც დაევალოს შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა 2021 წლის 10 აპრილამდე.
16:28, 05.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#504; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის წარდგინება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ და სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის #108 (ოქმი #68) გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
18:02, 17.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ 2021 წლის 16 თებერვალს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N231 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შეთანხმებას (საკითხი ეხება ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩა N68 მდებარე შენობის გასხვისებაზე აუქციონის გამოცხადებას); 2. 2020 წლის მე-4 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. მიმდინარე საკითხები.  
17:38, 08.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 12 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტის) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა; მიმდინარე საკითხები.
17:50, 28.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის პირველი თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის  დღის  წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე მ/წ 26 იანვარს წარმოდგენილ #N69 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (საკითხი ეხება მაუწყებლის დებულებაში ცვლილების შეტანას, სტრუქტურის ნაწილში) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.        
14:06, 05.11.2020

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მხრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების შეფასება [2019 წელი]

1. ზოგადი წანამძღვრები – ზოგადი დებულებები და შეფასების სახელმძღვანელო კრიტერიუმები 2. პროგრამული პრიორიტეტების შეფასების მეთოდოლოგია 3. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის საქმიანობის ზოგადი შეფასება 4. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების შეფასება 5. 2019 წლის შემოდგომის სატელევიზიო სეზონზე (ოქტომბერ-დეკემბრისპერიოდი) მაუწყებლის საქმიანობის შესაბამისობა პრიორიტეტებთან – სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 6. რეკომენდაციები
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
18:24, 22.06.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები (პროექტი)

შინაარსი: პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და და მართვის ამოცანები მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები საქმიანობის შეფასების საზომები   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #421; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ინფორმაცია სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ (ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ)
13:36, 22.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#506; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. N68-ში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს განხორციელდეს ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N68-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 01.14.14.009.052) გასხვისება სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე განხილული და მოწონებული პირობებით
12:24, 22.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მეოთხე კვარტლის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდში მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა არჩევნების გაშუქება და საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება.
19:39, 19.02.2021

პირველი არხი - ტელესკოლა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ქართული ენის ტელე-გაკვეთილების მომზადების მიზნით, კონკურსში მონაწილეობისათვის იწვევს ქართული ენის მასწავლებლებს

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) არაუგვიანეს 2021 წლის 26 თებერვლისა ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]; გთხოვთ, მეილს სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ ქართული ენის მასწავლებელი. სხვა შემთხვევაში, თქვენი მონაცემები არ განიხილება. გისურვებთ წარმატებას!
18:02, 17.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ 2021 წლის 16 თებერვალს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N231 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შეთანხმებას (საკითხი ეხება ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩა N68 მდებარე შენობის გასხვისებაზე აუქციონის გამოცხადებას); 2. 2020 წლის მე-4 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 3. მიმდინარე საკითხები.  
16:57, 15.02.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#505; საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტის) დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის N503 გადაწყვეტილებით (ოქმი N438) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 იანვრის N503 გადაწყვეტილებით (ოქმი N438) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდეს შპს „ბეიკერ ტილი ჯორჯია“, რომელსაც დაევალოს შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა 2021 წლის 10 აპრილამდე.
14:33, 12.02.2021

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (2019 წლის 31 დეკემბერი)

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება სრული შემოსავლების ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება დანართები და განმარტებითი ცხრილები საბიუჯეტო ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები