16:10, 19.08.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს განცხადება

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროცესში პრინციპულად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშუალებით მოქალაქეებმა მიუკერძოებელი ინფორმაცია მიიღონ, რაც მაუწყებლის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და განსაზღვრული ვალდებულებაა.
15:42, 18.08.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #483; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ვიდეო სიგნალების მიქშერების სისტემების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ფინანსების და ადმინისტრაციის დირექტორის 2020 წლის 14 აგვისტოს #1301 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, ტექნიკურ გადაიარაღებასთან გასატარებელი ღონისძიების ფარგლებში, ვიდეო სიგნალის მიქშერების სისტემების შესასყიდად გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი (სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 962 800 ლარი) და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
15:37, 18.08.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #482; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. 2. განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებგვერდზე.
19:19, 18.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 22 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესში ცვლილების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის I (პირველი) ტური; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის II (მეორე) ტურის ვადების განსაზღვრა; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორთან გასაფორმებელ შრომით ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ…
16:54, 17.08.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თხოვნით (სამსახურებრივი ბარათი N1311) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28 (2) მუხლის შესაბამისად, მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო იწვევს რიგგარეშე სხდომას, რომლის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იქნება საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების საკითხის განხილვა. მიმდინარე საკითხები.
15:09, 06.08.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 10 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 4 აგვისტოს გადადებული სხდომა გაიმართება 10 აგვისტოს. სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მეორე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1193 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება; 3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრთა ეთიკის სტანდარტების განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 4. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვა; 5. მიმდინარე…
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
13:28, 12.08.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში

მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს მოუხდათ სამუშაო გარემოს შეცვლა და ადაპტირება ახალ რეგულაციებთან. ცხადია, მიმდინარე მოვლენებმა გავლენა იქონია მედიაზეც. მისთვის დამახასიათებელი მაღალი კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ზედმიწევნით ასრულებდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ადგილობრივი შესაბამისი სტრუქტურების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს, როგორც თანამშრომელთათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო პირობების შეთავაზების, ისე ზოგადად, ვირუსის გავრცელების პრევენციის ხელშეწყობის კუთხით.
15:42, 10.06.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ანგარიში 2020 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2020 წლის I კვარტლის ბიუჯეტმა შეადგინა 28,834,011 ლარი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა 21,089,553 ლარი. აქედან, 19,600,000ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნების ფარგლებში მიღებულმა თანხამ, კომერციული საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 847,223 ლარი შეადგინა, ბანკის სესხით მიღებული დამატებით ფულადი სახსრები – 642,330 ლარი. 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 15,450,802…
18:04, 04.05.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის ანგარიში

1) საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკის შესახებ 2) მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ 3) მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ 4) დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების შესახებ 5) საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის შედეგების შესახებ 6) განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ 7) საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა წინადადებების შესახებ 8) ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ 9) საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ 10) საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
16:54, 27.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #469; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 1.სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით, გამოცხადდეს კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. 2. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებგვერდზე.
15:42, 10.06.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ანგარიში 2020 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2020 წლის I კვარტლის ბიუჯეტმა შეადგინა 28,834,011 ლარი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა 21,089,553 ლარი. აქედან, 19,600,000ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნების ფარგლებში მიღებულმა თანხამ, კომერციული საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 847,223 ლარი შეადგინა, ბანკის სესხით მიღებული დამატებით ფულადი სახსრები – 642,330 ლარი. 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 15,450,802…
15:41, 29.04.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #470; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოდგენილი სახით.    
16:48, 27.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #468; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ” ქვეპუნქტის და 359 (1) მუხლის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, ცვლილება შევიდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტში და შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი.
19:19, 18.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 22 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესში ცვლილების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის I (პირველი) ტური; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის II (მეორე) ტურის ვადების განსაზღვრა; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორთან გასაფორმებელ შრომით ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ…