გზამკვლევი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხების სიგნალის ტრანზიტის უფლება

 

საქართველოში ავტორიზებულმა ყველა ტრანზიტორმა სუბიექტმა, რომელსაც სურვილი აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხების ტრანზიტი განახორციელოს ინტერნეტის საშუალებით (ვებ საიტები, აპლიკაციები, OTT და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიის საშუალებით) უნდა მიმართოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას და ამ პლატფორმებისათვის განკუთვნილი სიგნალის მიწოდებას არადისკრიმინაციული მიდგომის პრინციპის დაცვით, მაუწყებლის მიერ განსაზღვრული პირობებით.

 

მიმართვა უნდა მომზადდეს წერილობითი სახით და გაიგზავნოს მისამართზე: მ.კოსტავას 68. 0171, თბილისი, საქართველო.

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია, ერთი მხრივ, უზრუნველყოს სიგნალის გადაცემასთან დაკავშირებული კანონისმიერი ვალდებულებები და, მეორე მხრივ, დაიცვას მაყურებლის უფლება, შეასრულოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ნაკისრი ვალდებულებები, იზრუნოს ქვეყნის იმიჯზე და უზრუნველყოს ე.წ. მეკობრეული გზებით ექსკლუზიური პროდუქტის უკანონო და არამართლზომიერი გავრცელების ფაქტების აღმოფხვრა.