ტეგი: ტელესკოლა - ქიმია

ქიმია, VIII კლასი - ქიმიური ტოლობა, მასის მუდმივობის კანონი, 28 აპრილი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - არომატული ნაერთები; ექსპერიმენტი: დისტილაცია #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - ფუძეები #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - კოვალენტური და მეტალური ბმა #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - ვალენტობა, 21 აპრილი, 2020 #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - იონური ბმა #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - მოლეკულა, ატომი, ელემენტი, მარტივი და რთული ნივთიერებები #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ალკენები #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - ოქსიდები და მათი კლასიფიკაცია #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - ნარევები და მათი დაყოფის ხერხები #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ნაჯერი ნახშირწყალბადები, ალკანები #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - შენადნობები და მეტალთა კოროზია #ტელესკოლა
ქიმია, X კლასი - ატომის აღნაგობა #ტელესკოლა
ქიმია, VIII კლასი - ნივთიერება, მისი თვისებები. ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ორგანული ქიმიის მნიშვნელობა #ტელესკოლა
ქიმია, IX კლასი - მეტალები და არამეტალები #ტელესკოლა