ქიმია, IX კლასი - მეტალები და არამეტალები #ტელესკოლა

ალუმინის ამფოტერობის დადასტურება მჟავაში და ტუტეში მისი ფირფიტების მოთავსებით.

მეტალის წყალში ხსნადობის აქტიურობა ნატრიუმის წყალში.

რკინის ლურსმანი შაბიამანში – ექსპერიმენტი მეტალთა აქტიურობის მწკრივის ასახსნელად

ტელესკოლა

IX კლასი