ტეგი: ტელესკოლა - ქიმია

ქიმია X კლასი - მეტალები #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ქიმიის არსი #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ორგანული სინთეზი, ესტერიფიკაციის რეაქცია, ძმარმჟავაბუთილესტერი სინთეზი #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - სათბობების ზოგადი დახასიათება. აირადი, თხევადი და მყარი სათბობი #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - ნახშირბადი #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ექსპერიმენტული სამუშაო #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - კარბონმჟავები #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება, ციკლოალკანები და არომატული ნაერთები #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - აზოტი, ფოსფორი #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ნაერთთა კლასები #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - კარბონილური ნაერთები #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - ჟანგბადი, გოგირდი #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ქიმიურ ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - ჰალოგენები #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ატომის აღნაგობა და სუბატომური ნაწილაკების განხილვა #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - ელექტროლიზი #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ატომის აღნაგობა და სუბატომური ნაწილაკების განხილვა #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცვლელი ორგანული ნაერთები - მრავალატომიანი სპირტები #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - რაოდენობრივი თანაფარდობა ქიმიაში - ავოგადროს კანონი #ტელესკოლა