ქიმია, X კლასი - კოვალენტური და მეტალური ბმა #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი – იხსნება თუ არა არაპოლარული ნივთიერება პოლარულში?

დავალება: ინფორმაციის მოძიება მეტალთა შენადნობებისაგან დამზადებული ქანდაკებების შესახებ.

ტელესკოლა

X კლასი