42°პარალელი ტექნოლოგიები, ომი და მშვიდობა

მეცნიერების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ მსოფლიო ისტორია ციკლურია და ეკონომიკასთან და ტექნოლოგიურ ომებთან არის დაკავშირებული. როდესაც ტექნოლოგიური ომი მიმდინარეობს, მსოფლიო მულტიპოლარულია, ხოლო მას შემდეგ, რაც გამარჯვებული ვლინდება, უნიპოლარული საერთაშორისო სისტემა ყალიბდება. ძალების კონფიგურაცია კი, თავის მხრივ, აისახება მსოფლიო ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ წესრიგზე.

42° პარალელი