12:24, 21.05.2019
13:43, 06.05.2019
თენგიზ ვერულავა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი   ადამიანური კაპიტალის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია ინვესტიციები როგორც განათლებაში ასევე ჯანმრთელობაში. საქართველოში ბოლო 25 წლის პერიოდში გაიზარდა მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები, შემცირდა ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკ
>>>
16:33, 23.04.2019
რუსუდან ჯავახაძე & ინგა ღვინერია – მედიცინის დოქტორები ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული მოხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების საფუძველს წარმოადგენს. გარემოს მავნე ფაქტორების უარყოფითი ზემოქმედების ეფექტების ყოველწლიური ზრდა, დღესდღეობით 1.4 მლნ ადამიანის დაღუპვის მიზეზად გვევლინება
>>>
12:27, 11.04.2019
რევაზ კარანაძე – კასელის უნივერსიტეტის პოლიტეკონომიის მაგისტრანტი   გამართული ჯანდაცვის სისტემა და მოქალაქეების უზრუნველყოფა ჯანდაცვის ხარისხიანი მომსახურებით წარმოადგენს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის აუცილებელ წინაპირობას. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხარისხიანი ჯანდაცვის სისტემის შექმნა ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება. დისკურსული ანალიზის მეთოდის გამოყნებით, მ
>>>
18:21, 18.03.2019
თენგიზ ვერულავა თენგიზ ვერულავა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი   ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია მოსახლეობის დაცვა ჯანდაცვის დანახარჯებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისაგან, ანუ ქვეყანაში უნდა იყოს ისეთი ჯანდაცვის სისტემა, რომ საჭირო სამედიცინო მომსახურების მოსალოდნელმა ხარჯებმა არ განაპირობონ ინდივიდების ან მათი ოჯახების გაღატაკებ
>>>
14:15, 09.02.2019
  ფოტო: მარიკა კანდელაკის ილუსტრაცია (თავდაპირველად ილუსტრაცია გაკეთდა ნიუ იორკის ქალთა საერთაშორისო გაფიცვისათვის, ავტორმა ის შემდეგ ქართულად თარგმნა სოლიდარობის ქსელისთვის)   საქართველო იმ ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება, რომლებიც ბოლო სამი ათწლეულია ე.წ. გარდამავალ, ანუ ტრანზიციის პერიოდში იმყოფებიან. ტრანზიციის პერიოდის ანალიზი ძირითადად გაჯერებულია ე.წ. დემოკრატიული პროცესების ანალიზით,
>>>
16:38, 23.01.2019
“კაცობრიობის აღნუსხულ ისტორიაში, არასოდეს ყოფილა დრო, როდესაც ადამიანების თუ მათი ოჯახებისთვის მიეცათ ნება, რომ გაჭირვებაში ჩავარდნილიყვნენ და ეშიმშილათ იმ შემთხვევების გარდა, თუ მთლიან საზოგადოებას არ უჭირდა. პრიმიტიულ საზოგადოებებშიც კი, მოსავლის ჩავარდნას შესაძლოა გამოეწვია საკვების ნაკლებობა, მაგრამ იმ შემთხვევებში, როდესაც საზოგადოების სხვა წევრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ, ცალკეული ოჯახები არა
>>>