პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სტუდენტების დავალიანების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას დარღვევად აფასებს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სტუდენტების დავალიანების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას დარღვევად აფასებს

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 2018 წელს ორი უნივერსიტეტი შეამოწმა და დადგინდა, რომ მათ საინფორმაციო დაფაზე საჯაროდ ჰქონდათ განთავსებული ინფორმაცია სტუდენტების ფინანსური დავალიანებისა და სტატუსის შეჩერების შესახებ, სტუდენტების სახელის, გვარის, პირადი ნომრისა და ჯგუფის ნომრის მითითებით.

„უნივერსიტეტები მონაცემთა გასაჯაროების მიზნად ასახელებდნენ სტუდენტთა ინფორმირებას. შემოწმების ფარგლებში დადგინდა, რომ სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება შესაძლებელი იყო სხვა ფორმითაც – ინდივიდუალურად, ელექტრონული ბაზისა და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, უნივერსიტეტებმა საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადეს სტუდენტების შესახებ ინფორმაცია. ორივე უნივერსიტეტი ინსპექტორმა სამართალდამრღვევად ცნო „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენაში. ასევე დაევალათ სტუდენტებისთვის მათი ფინანსური დავალიანების არსებობისა და სტუდენტის სტატუსის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ინდივიდუალურად მიწოდების სტანდარტული წესის შემუშავება“, – აღნიშნულია უწყების 2018 წლის ანგარიშში.

ამასთან, ანგარიშის თანახმად, აღნიშნული დავალების შესრულების უზრუნველსაყოფად უნივერსიტეტები ინსპექტორის აპარატთან  საკონსულტაციო რეჟიმში აქტიურად თანამშრომლობდნენ.

დატოვე კომენტარი