გენგეგმის თანახმად, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა ნაწილის ინტერესები შესაძლოა, დაზარალდეს
გენგეგმის თანახმად, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა ნაწილის ინტერესები შესაძლოა, დაზარალდეს

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღებამ, შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში, სამშენებლო პირობების გაუარესება გამოიწვიოს. ამის შესახებ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებულ მასალებშია ნათქვამი.

დოკუმენტის თანახმად, ნებისმიერ შემთხვევაში, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება გარკვეულწილად გავლენას ახდენს საპროექტო არეალში მდებარე უძრავი ნივთების მესაკუთრეთა უფლებებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება სამშენებლო პირობების გაუარესებაც, რაც ქალაქის შემდგომი განვითარების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით ხდება.

„სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის სფეროში საჯარო ინტერესებს განეკუთვნება: ქვეყნის დასახლებებისა და დასახლებათაშორისი ტერიტორიების მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პირობების უზრუნველყოფა, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება, ბუნებრივი რესურსების, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის, სარეკრეაციო ტერიტორიების შენარჩუნება და განვითარება,“ – ნათქვამია გეგმაში.

რაც შეეხება ზარალის ანაზღაურების ფორმებს, მასალებში აღნიშნულია, რომ „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომელთა საკუთრების უფლებები და კანონიერი ინტერესები დაირღვა მიწათსარგებლობის დაგეგმვის დოკუმენტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებით, უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს. ამასთან, ზიანის ანაზღაურების საშუალებად მიწის ნაკვეთის მონაცვლეობა ან/და ფულადი კომპენსაციის გაცემა უნდა განისაზღვროს.

დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შესაძლებელია, მუნიციპალიტეტმა ინვესტორთა დაინტერესებით მოაგვაროს ზიანის ანაზღაურების პრობლემა. შეფასების ხარჯები თავდაპირველად დაინტერესებულმა პირმა უნდა გაიღოს, თუმცა შემდგომში, ხარჯი ზიანის ოდენობასთან ერთად მუნიციპალიტეტის მიერ უნდა ანაზღაურდეს.

დოკუმენტში ასევე წერია, რომ მიწის ნაკვეთის მონაცვლეობისთვის უპირატესად გამოყენებული უნდა იყოს პერსპექტიული განვითარების არეალები, როგორც სარეზერვო ტერიტორიები, რომლებზეც რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლება, მაგალითად, გლდანის საცხოვრებელი რაიონის აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორია.

„მონაცვლეობის განხორციელება უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის უფლება და არა ვალდებულება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი დაინტერესებულ პირებს წარუდგენს მონაცვლეობის შესახებ წინადადებებს და მხოლოდ თანხმობის შემთხვევაში გაფორმდება ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები,“ – ნათქვამია დოკუმენტში და აღნიშნულია, რომ ზიანის ანაზღაურებისთვის სასურველია, დადგინდეს ვადა, რომელიც უმჯობესია, ერთ წელზე ნაკლები არ იყოს.

თბილისის მერიამ „სითი ინსტიტუტთან“ ერთად დედაქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. დოკუმენტი შემდგომი განხილვისთვის საკრებულოს გადაეგზავნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანია, სივრცეები განვითარდეს ერთიანი საპროექტო გადაწყვეტების საფუძველზე და თავიდან იქნას აცილებული წერტილოვანი, ქაოტური განვითარებები, რომლებმაც შესაძლოა, საფრთხე შეუქმნან საქალაქო და საუბნო სტრუქტურების უზრუნველყოფას.