Адырга: Џьо Бaиден

Џьо Баиден  - Хара имгакәа  Џьамтәыла ахы иақәиҭхоит
Џьо Баиден  – Импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы Урыстәыла имҩаҧнаго ареферендумқәа закәаным, Америка хаангьы урҭ азханаҵом
Џьо Баиден иҳәамҭала,  G7 алидерцәа реиҧшҵәҟьа, иаргьы Урыстәылантә ахьы аимпорт ақәиҭымра азиуеит
Џьо Баиден Иракли Ҕарибашвили идиныҳәалеит Қырҭтәыла Ахьыҧшымра амш -  Америка ақырҭуа жәлар ирыдгылоит  аҭынчратә аҧеиҧши, ашәҭыкакаҷреи, адемократиатә хақәиҭреи азықәҧараҿы
Џьо Баиден Украина 40 миллиард доллар иаҟароу ацхыраара инапы аҵаиҩит
Америкатә АИХ адыррақәа рыла, Џьо Баиден иадминистрациа  Киеви дареи аҧшыхәратә информациа аиҭныҧсахлара иазку аинструкциақәа дырмазеит
Џьо Баиден Украиназы арратә цхыраара апакет ҿыц иазкны аҳәамҭа ҟаиҵеит
Урыстәылаҟны аимадара змоу аҕбақәа америкатә баҕәазақәа рҭалара азин рымырхит
Агаз атарифқәа рызҳара данахцәажәоз, Џьо Баиден Украина иҟоу аибашьра иадҳәаланы ажәа "агеноцид" ихы иаирхәит
Џьо Баиден - ЕАШ Украина ацхыраара азаанаршроуп, 100 000-ҩык аҳәаа рзааҳартыроуп
Џьо Баиден  - Америкеи аидгылаҩцәеи Украинаҿ Урыстәыла иабашьуам
Џьо Баиден  - Урыстәыла азин ҷыда змоу ахәаахәҭратә партниор астатус амаҳхоит
Џьо Баиден - Владимир Путин Украинеи адунеи рҿы аарҳәра игәы иҭан, ари ацынхәрас аҭӡы ӷәӷәа, украинаа дрынҟьеит
Џьо Баиден - Иџьбароу асанкциақәа алаҳгалоит, урыстәылатәи амааҭ ҳарԥсыҽуеит, ашьаҭатәи ԥшьбанкк аблокада рзаҳуеит
Џьо Баиден - Путин аибашьра алихит, адунеи ари аҭак азыҟанаҵоит
Џьо Баиден Америка атәылауаа рахь ааҧхьара ҟаиҵеит урыстәылатәи агрессиа ашәарҭа амшала Украина иалҵырц
CNN — Џьо Баиден Европаҟа иацҵаны арбџьармчқәа рдәықәҵара аофициалла дақәшаҳаҭхеит
CNN -  Аҭелтә аиҿцәажәара аан Џьо Баиден Владимир Зеленски иеиҳәеит жәабран азы Урыстәыла Украина иажәылар шыҟало
Украина ажәылара мҩаԥыргар, Џьо Баиден Владимир Путин иганахьала аперсоналтә санкциақәа изышьақәирӷәӷәар ҟалоит
Аҩны шкәакәа – Џьо Баиден Владимир Путин иахь даҽазнык ааҧхьара ҟаиҵеит Украина аҳәааҿы аибарххара еиҵартәырц