Адырга: Џьо Бaиден

Џьо Баиден – Америка Иран ажәылара иалахәхәом
Џьо Баиден - Иашьҭанеиуа ашәахьазы Израили "Ҳамаси" ахымца ааныркылап ҳәа сгәыӷуеит
Олаф Шольци Џьо Баидени реиԥылараан зҵаара хаданы иқәгылан Украина ацхыраара азаарԥшра
Bloomberg – Џьо Баиден ареспубликанцәа ирыдигалеит Америка аҳәаатә политика аҧсахра, уи абзоурала, Украина ацхыраара аҭаразы алшара азҳауеит
Џьо Баиден - Америка,  Украина зда ҧсыхәа амам абџьари атехникеи ала еиқәнаршәоит, ҳара уи иахьынӡаҳалшо
Аихқәа ишаарыцҳаз, Китаи ахада ЕАШ рҿы дыҟоуп
Reuters адыррала,  Џьо Баидени Си Ӡинпини еиҧылоит абҵара 15 рзы,  Сан-Франциско
Џьо Баиден  - Атҟәацәа рхақәиҭтәра алшара ҟаларцаз Израили ҲАМАСи рыбжьара аибашьра аанкылатәуп
Џьо Баиден - "Ҳамаси" Путини еиуеиԥшым ашәарҭақәа аадырԥшуеит, аха азеиԥш хықәкы ирымоуп - агәыларатә демократиа индырҵәар рҭахуп
Џьо Баиден Израиль даҭааит
Џьо Баиден Тель-Авивҟа ддәықәлеит
Џьо Баиден Израиль даҭаауеит
Цәыббра 21 рзы Џьо Баиден Аҩны шкәакәаҿ Володимир Зеленски дидикылоит
Џьо Баиден  -  Ҳара Украина ҳацхраауеит адгьылаҿгьы, аҳаираҿгьы, амшынаҿгьы  ахыхьчара ҕәҕәа аиқәыршәараҿы, уи арегионаҿ аҭышәынтәалара еиқәнаршәоит, иарбанызаалак ашәарҭара ааннакылоит
Џьо Баиден  - НАТО Украина адкылара азҵаара ахәаҧшра иалагаанӡа ари аибашьра хыркәшазароуп  
Реџьеп Таип Ердоҕани Џьо Баидени ҭелла еицәажәеит
Џьо Баиден - Сгәы ҭынчым, избан акәзар Путин атактикатә агәыцәтә абџьар изы иаирхәар ҟалап, ари ииашоуп
Џьо Баиден иҳәамҭала, Каховка аӡкыра арбгара ашьҭахь, иара  Украина иаҭаху ацхыраара аҭара дазыхиоуп
Џьо Баиден - Қырҭтәыла евроатлантикатә қәыҧшылара алаларазы ҳадгылоуп, Америка наҟ-наҟгьы Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи иадгылоит
Џьо Баиден  -  Зеленски ажәа сиҭеит анырҵәагақәа  F-16 Урыстәыла аҵакырадгьыл ажәыларазы рхы ишадмырхәо азы