თამაზ ტუნტურიშვილი - ქუჩებისა და წიგნების მცველი

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე