#მარტივილოგიკა გიორგი ცაბაძე და ქეთევან ქავთარაძე / თებროლე საღერაშვილი და ნანა ჯოლერდაშვილი / დავით გველესიანი და ანა რუაძე

მარტივი ლოგიკა