#ამშაბათკვირას რა არის პერსონალური მონაცემი და რა მნიშვნელობა აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვას

ნიკოლოზ პოპიაშვილი – პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის აპარატის ხელმძღვანელი;

ანა თოხაძე – საერთაშორისო ურთიერთობების, ანალიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

ამ შაბათ-კვირას