Адырга: Ҭырқәтәыла

Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, Ҭырқәтәылеи Шьамтәылеи адгьылҵысраан иҭахаз рхыԥхьаӡара 90-ҩык иреиҳауп
Ҭырқәтәыла иҟалаз адгьылҵысраан 17-ҩык ҭахеит
Ҭырқәтәыла Стокгольм Аҟәырҟан  ахьырыблыз адемонстрациа иақәыӡбит
Аихқәа рдыррақәа рыла, Ҭырқәтәыла Швециа атәылахьчара аминистр ивизит аԥнахит
Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи рхадацәа ҭелла еицәажәеит
Швециа аԥыза-министр - Швециеи Финлиандиеи Нато ралалара ақәшаҳаҭхарц азы, Ҭырқәтәыла изыҳәо рацәоуп
"Анадолу" - Ҭырқәтәыла иҟалаз адгьылҵысраан 22-ҩык ҭахеит
Ҭырқәтәыла аинформациала, Шьамтәылантә иаартыз аХымца иахҟьаны хҩык ҭахеит, урҭ дреиуоуп ахәыҷы
НАТО Апарламенттә Ассамблеиа авице-ахада  - Ҳара  НАТО алалара иазку Қырҭтәыла аҽазышәара ҳадгылоит, ари аганахьала ҳпозициа ҕәҕәоуп
Иенс Столтенберг  - НАТО  Ҭырқәтәыла иадгылоит
Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациала Стампыл иҟалаз аҧжәара иадҳәаланы аӡә даанкылоуп
Иракли Ӷарибашвили Ҭырқәтәыла ахада амилаҭтә ныҳәамш идиныҳәалоит
АИХқәа ишаарыцҳаз, Ҭырқәҭәыла аиқәырхаҩцәа арацәыҵхырҭаҿ иҟаз 110-ҩык рҟынтә, 58-ҩык реиқәырхара рылшеит
Қырҭтәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара атуризм ахырхарҭала аусеицуразы аусуратә гәыԥ актәи аиԥылара мҩаԥган
Қырҭтәыла Атәылахьчаратә мчқәа  Ҭырқәтәылантә ироуеит НАТО астандартқәа ирышьашәалоу акәылӡтранспортиорқәа
Ҭырқәтәыла  5,3 магнитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит, аахақәа Қырҭтәылагьы иныруан
Ҭырқәтәыла Марднитәи апровинциаҿ иҟалаз амҩатә машәыр аан 16-ҩык ҭахеит, 29-ҩык ахәрақәа роуит
ЕАШ Ҭырқәтәыла агәҽанҵара анаҭоит, Урыстәыла асанкциақәа рывсразы Ҭырқәтәыла ахархәара аҭахуп
Ҭырқәтәыла Газианҭеԥ ақалақь аҿы иҟалаз амҩатә машәыр аан 16-ҩык ҭахеит, 21-ҩык ахәрақәа роуит
Мевлед Чавушоӷлу - Ҭырқәтәыла Израиль аҟны адипломатиатә аизыҟазаашьақәа реиҭашьақәыргылара аӡбара аднакылеит