Цәыббра 30 инаркны Финлиандиа аурыс туристцәа рзы аҳәаақәа адыркыр ҟалап
Цәыббра 30 инаркны Финлиандиа аурыс туристцәа рзы аҳәаақәа адыркыр ҟалап

Цәыббра 30 инаркны Финлиандиа аурыс туристцәа рзы аҳәаақәа адыркыр ҟалап.

Финлиандиа Ауаажәларратә дыррҭара ишаанацҳаз ала, атәыла аиҳабыра Урыстәылаҟны аҳәаатә режим ҿыц иазку аӡбара рыдыркылароуп.

АИХ адыррақәа рыла, аҳәаа  уахаҵәҟьа адыркыр ҟалап. Урыстәыла атәылауаа Финлиандиа инеир рылшоит ҭагылазаашьақәак раан, иаҳҳәап, авиза рырҭоит аусуреи, аҵареи, ауацәа рбареи азы. Иара убас, агәыҧ ҷыда иаҵанакуеит аоппозициа ахаҭарнакцәагьы.