Адырга: Финлиaндиa

Реџьеп Таип Ердоӷан ишааицҳаз, Џьо Баиден F-16 аҳаирпланқәа аҭира дақәшаҳаҭхар, Ҭырқәтәыла апарламент Швециа Нато алалара азҵаара аратификациа азнауеит
Амедиа адыррала, Америка Израиль азин анаҭеит аҳаиртә хыхьчаратә система Финлиандиа азыҭиразы
Украина ахада апланқәа ирыламыз визитла Финлиандиа даҭааит
Финлиандиа Нато иалахәу 31-тәи тәылахеит
Дмитри Песков - Нато арҭбаара Урыстәыла ашәарҭадареи амилаҭтә интересқәеи ацәгьара рзуроуп, ҳшәарҭадара ахьчаразы аҭак ҟаҳҵароуп
Иенс Столтенберг иҳәамҭала, Финлиандиа НАТО иалалоит уаҵәы, мшаҧы  4 рзы
Финлиандиа апарламенттә алхрақәа рҿы аԥыза-министр Сана Марини лпартиа аҵахеит
Ҭырқәтәылатәи апарламент Финлиандиа Нато ахь алалара иазку адокумент аратификациа азнауит
Реџьеп Таип Ердоҕан иҳәамҭала, Ҭырқәтәыла НАТОҟа Финлиандиа алалара иақәшаҳаҭхоит
Қарҭ Қырҭтәылеи Финлиандиеи рыбжьара адопломатиатә аизыҟазаашьақәа рыбжьаҵара 30 шықәса ҵра азгәарҭоит
Цәыббра 30 инаркны Финлиандиа аурыс туристцәа рзы аҳәаақәа адыркыр ҟалап
Џьо Баиден Швециеи Финдиандиеи Нато ралаларазы апротокол инапы аҵаиҩит
Финлиандиа Урыстәылантә агаз аиуӡом
Сергеи Шоигу – Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу ашьаҿақәа ҟарҵоит
Иенс Столтенберг – Алианс алахәылацәа  зегьы ринтересқәа иазҧхьагәаҭатәуп, Ҭырқәтәыла хьаас иамоу азҵаара ҳахәаҧшуеит
Иенс Столтенберг - Финлиандиеи Швециеи Нато алаларазы аҳәара ахьыҟарҵаз сеигәырӷьоит, адгылаҩцәа зегьы ргәы шаанаго ала, Нато арҭбаара аҵак ду амоуп
Иенс Столтенберг – Ҭырқәтәыла анапхгара ирымҳәеит дара НАТО арҭбаара иақәшаҳаҭым ҳәа  
Финлиандиа аофициалла аанацҳаит НАТО алаларазы аӡбара шрыдыркылаз
Иахьа Финлиандиа ахада аофициалтә аҳәамҭа ҟаиҵоит атәыла НАТО алалара шаҭаху иазкны
Финлиандиа аԥыза-министр ишаалыцҳаз, Нато алалара иазку аӡбара мызкәак акәым, мчыбжьқәак рзы рыдыркылоит