Сергеи Шоигу – Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу  ашьаҿақәа ҟарҵоит
Сергеи Шоигу – Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу ашьаҿақәа ҟарҵоит

«Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу  ашьаҿақәа ҟарҵоит», —  иҳәеит Урыстәыла атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу. Ари аинформациа аланарҵәеит агентра  Reuters.

Шоигу иҳәамҭала, Урыстәыла, Мраҭашәаратә арратә округ аҿы 12 ахәҭақәеи адивизиақәеи аҧнаҵоит, Урыстәыла анапхгара атәыла арбџьармчқәа рылшарақәа реизырҳаразы аус руеит.

«Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу  ашьаҿақәа ҟарҵоит», — иҳәеит  Шоигу.

 

Акомментари аҟаҵара