Адырга: Швециa

Ҭырқәтәыла ахада аратификациазы апарламент иалеиҵеит НАТО ашҟа Швециа алалара иазку апротокол
Стокгольми Копенгагени Аҟәырҟан еиҭарблит
Иенс Столтенберг – Швециа Ҭырқәтәыла иацхраауеит Евроеидгыла азааигәахара апроцессаҿ
Иенс Столтенберг – Ҭырқәтәыла  НАТО ашҟа Швециа алалара иақәшаҳаҭхеит
Швециа аиҳабыра рҳәамҭала, НАТО азин арҭоит атәыла аофициалла Алианс иалалаанӡа   рбџьармчқәа атәылаҿ идыргыларц
Ентони Блинкен Ҭырқәтәылеи Венгриеи рахь ааҧхьара ҟаиҵеит Швециа НАТОҟа алалара иазку адокумент излауа ала ирласны аратификациа азырурц
Швециа  Евровизиа  2023 аҿы аиааира агеит
Қырҭтәыла апарламент аделегациеи Стокгольм, Швециа апарламент алахәылацәеи еиԥылеит
Реџьеп Таип Ердоӷан ишааицҳаз, Нато алалараз Швециа Ҭырқәтәыла адгылара иазыԥшымроуп
Ҭырқәтәыла Стокгольм Аҟәырҟан  ахьырыблыз адемонстрациа иақәыӡбит
Аихқәа рдыррақәа рыла, Ҭырқәтәыла Швециа атәылахьчара аминистр ивизит аԥнахит
Џьо Баиден Швециеи Финдиандиеи Нато ралаларазы апротокол инапы аҵаиҩит
Сергеи Шоигу – Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу ашьаҿақәа ҟарҵоит
Иенс Столтенберг – Алианс алахәылацәа  зегьы ринтересқәа иазҧхьагәаҭатәуп, Ҭырқәтәыла хьаас иамоу азҵаара ҳахәаҧшуеит
Иенс Столтенберг - Финлиандиеи Швециеи Нато алаларазы аҳәара ахьыҟарҵаз сеигәырӷьоит, адгылаҩцәа зегьы ргәы шаанаго ала, Нато арҭбаара аҵак ду амоуп
Швециа НАТО алаларазы аӡбара аднакылеит
Иенс Столтенберг – Ҭырқәтәыла анапхгара ирымҳәеит дара НАТО арҭбаара иақәшаҳаҭым ҳәа  
Аихқәа - Хәажәкыра 2 рзы Швециа аҳауатә қәыԥшылара еилазгаз урыстәылатәи аҳаирпланқәа агәыцәтә абџьар ала еибыҭан
Ҧхынгәы 4 инaркны Қырҭтәылa aтәылaуaa Швециa aҭaaрa ирылшоит
Швециa aкоронaвирус aмшaлa иҧсхьеит 5 000ҩык иреиҳaны aуaaҧсырa