Швециа НАТО алаларазы аӡбара аднакылеит
Швециа НАТО алаларазы аӡбара аднакылеит

Швециа аҧыза-министр ишаалыцҳаз ала, атәыла НАТО алаларазы аӡбара аднакылеит. Магдалена Андерсон ари аҳәамҭа ҟалҵеит Стокгольм имҩаҧгаз апресс-конференциаҿы.

Швециа аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәалҭаз ала,  лара агәра ганы дыҟоуп атәыла ауааҧсыра  Аҩадаатлантикатә алианс алалара ишақәшаҳаҭхо.

Андерсон лажәақәа рыла, Швециа НАТО ашҟа аофициалтә азыҳәамҭа аныҟанаҵо макьана идырым, избанзар Финлиандиеи Швециеи азыҳәамҭақәа еицыҟарҵоит.

«НАТО алалара ала ҳтәыла ахатә шәарҭадара арҕәҕәоит, иара убас, Балтиатәи арегиони инеизакны НАТОи ршәарҭадараҿы алагала ҟанаҵоит», — илҳәеит Швециа аҧыза-министр.

Иара убас, Швециа аҧыза-министр ишазгәалҭаз ала, азыҳәамҭа аҟаҵара инаркны Алианс алаларанӡа атәыла ашәарҭара иҭагылар ҳәа дшәоит, избанзар ари апроцесс азы шықәсык аҟара аҭаххоит.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара