Адырга: NATO

АИХ адыррақәа рыла, Финлиандиеи Швециеи рдәныҟатәи аусқәа рминистрцәа НАТО алалара иазку аҧкаанҵақәа рнапы рыҵарҩит
Словениа ҧасатәи аҧыза-министр  - Бухаресттәи асаммит аҿы Америкеи, иара убас, Алианс алахәылацәа зегьы, Германтәылеи Франциеи рыда,  Украинеи Қырҭтәылеи НАТО алаларазы Ауснагӡатәқәа рплан рыҭара иадгылеит  
Иенс Столтенберг - Урыстәыла 2008 шықәсазы Қырҭтәыла иҟанаҵаз, иахьа Украинаҿ иҟанаҵо аҟаҵара аӡәы иҭаххар, алианс зегьы ари азы аҭак ҟанаҵоит, аҿагылаҩцәа ари еилыркааруоп, ари Нато аҭакԥхықәра хада ауп
Келли Дегнан - Нато азы Қырҭтәыла даара иӷәӷәоу партниоруп, ЕАШ-и адгылаҩцәеи Қырҭтәыла ацхыраара иазыхиоуп, Нато алалара амҩаҿ апрогресс ҳамазароуп
Латвиа ахада - Иацтәи аиԥылара Иракли Ӷарибашвили дахьыҟаз даараӡа ҳгәы иаахәеит, Қырҭтәылазы ҳара ҳаартуп
Илиа  Дарчиашвили – Мадридтәи асаммит аҿы ирыдыркылаз адокументқәа аконкреттә алҵшәақәа рхылҵроуп, уи аҵакы ду амоуп
Аҩадаатлантикатә алианс алахәылацәа Швециеи Финлиандиеи  НАТО алаларазы аофициалтә ааҧхьара рырҭеит
Иенс Столтенберг - Путин  иҳәаақәа рҿы НАТО иаҳа имаҷхар иҭахын, аха иаҳа ирацәаны НАТО иоуеит
Иенс Столтенберг - Мадрид ихадароу асаммит мҩаԥысуеит, астратегиатә аконцепциа ҿыц азы ҳаиқәшаҳаҭхеит, уи ишәарҭоу адунеи аҿы Нато апрограммахоит
Шьалуа Папуашвили Нато апарламенттә ассамблеиа атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет алахәылацәа дырԥылеит
Иенс Столтенберг – НАТО асаммит аҿы иаҵшьны иазгәаҳҭоит Урыстәыла аган аҟынтә ашәарҭара иҭагылар зылшо Қырҭтәылеи егьырҭ ҳадгылаҩцәеи иаҳа иҕәҕәаны ҳашрыцхраауа
Гәыҧҩык ақырҭуа експертцәа Иенс Столтенберги НАТО иалоу атәылақәа рнапхгаҩцәеи иаарту ашәҟәы рыздәықәырҵеит
Иракли Ӷарибашвили - Нато асаммит аҿы ҳтәыла алианс аҿы аинтеграциа ахырхарҭала иҳамоу апрогресс азхаҵара ҳазыԥшуп
Џьуаншер  Бурчуладзе -  Аминистериал аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧгаз аиҧыларақәа зегьы раан аҳәынҭқарра-партниорцәа зегьы иазгәарҭеит Қырҭтәыла иаҳа адгылареи, иаҳа ацхыраареи, аконкреттә шьаҿақәеи шаҭаху
Џьуаншер Бурҷулаӡе  - Иахьа агрессор иҿагыларазы  зеиҧшҟамлац ала ҳаидгылароуп, Амшын еиқәа арегион аҿы аҭышәынтәалара ҳзеиқәмыршәар,   европатәи ашәарҭадара архитектура зышьақәгылом
Иенс Столтенберг – Мадридтәи асаммит аҽыҧсахратә ҵакы амазаауеит, ҳара зҵакы дуу аӡбарақәа ҳадаҳкылоит
Иенс Столтенберг - Қырҭтәыла ааҳаԥхьеит Нато алидерцәа реиԥылара ахь, ари аидгылареи апартниорреи аарԥшроуп
Шьалуа  Папуашвили -  Ҳара НАТО аҳаргь аҵаҟоуп ҳшәарҭадара агарантиақәа ахьаабо, рашәарамзазы дара Қырҭтәыла адгыларазы даҽа дыррак ҳарҭар рылшоит  
Андерс фон Расмуссен - 2008 шықәсазы Нато Урыстәыла арратә потенциал ахәшьара иаша аҭара алымшеит, агха ҟарҵеит Украинеи Қырҭтәылеи алаларазы ауснагӡҳатә палн ахьрырымҭаз
Сергеи Шоигу – Швециеи Финлиандиеи НАТО алаларазы иҟарҵаз азыҳәамҭақәа рымшала, Урыстәыла мраҭашәаратә аҳәааҿы арратә шәарҭара ацлеит, Урыстәыла анапхгара иашьашәалоу ашьаҿақәа ҟарҵоит