Адырга: АДУНЕИАҾЫ

Азербаиџьан ахада ибжьагаҩ - Азербаиџьантәи аган карабахтәи шәамахьцәа рзинқәеи ршәарҭадареи еиқәдыршәоит, ҳпланқәа ирылоуп ԥасатәи аруааи аибашьцәеи рамнистиа
Урыстәыла анапхгара абылтәи адизели рекспорт аамҭала ааннакылеит
Азербаиџьан Атәылахьчара аминистрра адыррала, азербаиџьантәи арбџьармчқәа Ханкенди ақалақь ахырхарҭала ажәылара мҩаҧыргазшәа аларҵәара зауз аинформациа ииашам
Никол Ҧашиниан иҳәамҭала, иара инапынҵақәа рышьҭаҵара игәы иҭам
Анџьеи Дуда адунеитә лидерцәа рахь ааҧхьара ҟаиҵеит  Урыстәыла аҿагыларазы еидгыларц
Ҟарабах «Антитеррористтә операциа» аанкылоуп
Европатәи аекспертцәа Евроеидгыла арҭбаара аплан цәырыргеит
Илҳам Алиеви Ентони Блинкени аҭелтә еиҿцәажәараан Ҟарабах иҟоу аҭагылазаашьа иалацәажәеи
Азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, Шәамахьтәыла арбџьармчқәа Аӷдамтәи арегион ахырхарҭала азербаиџьантәи ар рпозициақәа иреихсоит
Шәамахьтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, азербаиџьантәи ар Карабах иҟоу Степанакерт ақалақь абомбақәа ақәнажьуеит
"Шәамахьтәыла изакәандароу агәыԥ Қарҭ-Бақәа авиареис аҿы арадиоцәқәырԥа аԥырхагахеит ҳәа" адырразы иазхаҵам Карабах де-факто атәылахьчаратә усҳәарҭа имцуп ҳәа аанацҳауеит
Ентони Блинкен Китаи вице-ахада диԥылеит
Украина аҳаухьчаратә мчқәа ишаарыцҳаз, уахынла Украина арегионқәа реиҳарак рҿы аҳауатә ӡыҩбжьы гон
The Telegraph – Шәамахьтәыла аҳәааҿы азербаиџьантәи ар амобилизациа мҩаҧысуеит
Иенс Столтенберг – Аибашьрақәа реиҳара ҳара ҳгәы ишаанаго еиҧш акәымкәа, иаҳа акыраамҭа инагӡоит, ҳара ҳазынтәгьы излауа ала ирласны аҭынчра ҟалар ҳҭахуп, аха, украинаа аибашьра иаҟәыҵыр, ртәылагьы аҟазаара иаҟәыҵуеит
Сергеи Лавров – Америка Урыстәыла иаҿагыланы Украинаҿ иқәҧоит
Forbes -  Урыстәыла Украина иаҿагыланы имҩаҧнаго аибашьразы инырххьеит 167 миллиард адоллар
Урыстәыла анапхгара Москвеи импыҵахалоу Ҟрыми адронқәа рыла ржәылара иазку аинформациа аладырҵәеит
Ливиатәи ақалақь Дернаҿ аӡхыҵраан иҭахаз рхыԥхьаӡара 11300-ҩык рҟынӡа инаӡеит
Цәыббра 21 рзы Џьо Баиден Аҩны шкәакәаҿ Володимир Зеленски дидикылоит