Швециа  Евровизиа  2023 аҿы аиааира агеит
Швециа  Евровизиа  2023 аҿы аиааира агеит

Сынтәа Британиа Ду имҩаҧысуаз  Евровизиа -2023 аҿы аиааира лгеит Швециа ахаҭарнак  Лорин, лара ашәа  Tattoo налыгӡан,  583 балл лоуит.  Убри аҟынтә, аконкурс аҧҟарақәа рыла, анеҩстәи  Евровизиа  2024 Швециа имҩаҧысуеит.

Лорин   2012 шықәсазгьы ари аконкурс аҿы аиааира лгеит.