სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ანგარიში

▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკის შესახებ
▶ მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ
▶ მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ
▶ დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების შესახებ
▶ საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის
შედეგების შესახებ
▶ განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ
▶ საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა წინადადებების
შესახებ
▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ
▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ;
  2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2018 წლის 31 დეკემბერი;
  3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ანგარიში 2018 წლის საგადასახადო აღრიცხვიანობის მიმოხილვის შესახებ (შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით – აპრილი, 2018);
  4. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ  2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით – აპრილი, 2019);
დატოვე კომენტარი