სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2018 წლის 31 დეკემბერი
  • დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
  • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ფორმა N1)
  • სრული შემოსავლის ანგარიშგება (ფორმა N2)
  • ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (ფორმა N3)
  • წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება (ფორმა N4)
  • დანართები და განმარტებითი ცხრილები
  •  საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების თანდართული განმარტებითი შენიშვნები
  • დასკვნის ბოლო გვერდი
დატოვე კომენტარი