42° პარალელი - განვითარებადი ეკონომიკები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე
  • კორონავირუსის პანდემიამ ყველაზე და ყველაფერზე მოახდინა გავლენა. განვითარებული ეკონომიკებისგან განსხვავებით, რომელთაც თავიანთი ეკონომიკების დიდი მასშტაბით ფისკალური სტიმულირება მოახდინეს პირველივე კვარტალში, მსგავსი შესაძლებლობა განვითარებად ქვეყნებს არ გააჩნიათ. მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს მათი ეკონომიკების უფრო მეტი მოწყვლადობა სხვადასხვა ფაქტორების მიმართ. როგორია განვითარებადი ქვეყნების გამოწვევები გლობალური კრიზისის ფონზე?

42° პარალელი