11:50, 12.10.2021

საქართველოს რადიოს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო – პირველი ოქტომბერი)

მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქება „საქართველოს რადიოს“ ეთერში (13 აგვისტოდან – პირველი ოქტომბრის ჩათვლით) საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.
17:12, 17.09.2021

წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო - 13 სექტემბერი)

საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება პირველ არხზე (13 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით) საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.
11:02, 24.05.2021

ტელეაუდიტორიის კვლევა/სატელეფონო კვლევა (მაისი, 2021წ.)

კვლევის მეთოდი: რაოდენობრივი კვლევა სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდით. შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული, სტრატებში მარტივი შემთხვევითი. სტრატებს წარმოადგენს რეგიონი და დასახლების ტიპი. გენერალური ერთობლიობა: 2,642,447 საქართველოს მოსახლეობა 18+