16:26, 17.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #467; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2020 წლის 10 თებერვლის N95 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ახალი შენობის (მის. ქ. თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, კანონმდებლობის ფარგლებში გამოაცხადოს ტენდერი და ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
14:13, 30.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #466; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სერვერების და სანახი მასივების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, ტექნიკურ გადაიარაღებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში, სერვერების და სანახი მასივების შესასყიდად, გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი (სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 853 810 (რვაას ორმოცდაცამეტი ათას რვაას ათი) ლარი და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
15:46, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #465; სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის 28 ივლისის N108 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული, სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებულების მე-4 მუხლის 4.3. პუნქტის საფუძველზე: 1. დამტკიცდეს სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი, დანართი 1-ის შესაბამისად. 2. სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი ამოქმედდეს სამეურვეო საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე.
13:03, 24.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 27 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მე-4 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილების შეტანის (საზოგადოებრივი საბჭოების ნაწილში) შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრთა ეთიკის წესების პროექტის შესახებ მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
13:53, 12.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 17 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N95 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე, ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, რომლის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:39, 27.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N270/01 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება ტექნიკის შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საშტატო განრიგის პროექტის განხილვა; 3. მიმდინარე საკითხები.
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
15:27, 26.08.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის II კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები მედიაწარმოება საქართველოს რადიო მედია და კომუნიკაცია ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
16:47, 28.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის I კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბები მედია და კომუნიკაცია მედიაწარმოება წარმოება და ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
14:06, 07.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2018 წლის 31 დეკემბერი

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ფორმა N1) სრული შემოსავლის ანგარიშგება (ფორმა N2) ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (ფორმა N3) წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება (ფორმა N4) დანართები და განმარტებითი ცხრილები  საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების თანდართული განმარტებითი შენიშვნები დასკვნის ბოლო გვერდი
15:44, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #463; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 3512(3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.  
15:38, 17.12.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #460; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2019 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ” ქვეპუნქტის თანახმად, ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში და შესაბამისად, მიღებულ იქნეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის თანდართული სახით.            
17:05, 01.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
13:03, 24.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 27 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მე-4 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილების შეტანის (საზოგადოებრივი საბჭოების ნაწილში) შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრთა ეთიკის წესების პროექტის შესახებ მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
16:26, 17.02.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #467; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2020 წლის 10 თებერვლის N95 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ახალი შენობის (მის. ქ. თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, კანონმდებლობის ფარგლებში გამოაცხადოს ტენდერი და ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
14:13, 30.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #466; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სერვერების და სანახი მასივების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, ტექნიკურ გადაიარაღებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში, სერვერების და სანახი მასივების შესასყიდად, გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი (სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 853 810 (რვაას ორმოცდაცამეტი ათას რვაას ათი) ლარი და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
16:39, 27.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N270/01 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება ტექნიკის შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საშტატო განრიგის პროექტის განხილვა; 3. მიმდინარე საკითხები.
15:46, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #465; სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის 28 ივლისის N108 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული, სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებულების მე-4 მუხლის 4.3. პუნქტის საფუძველზე: 1. დამტკიცდეს სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი, დანართი 1-ის შესაბამისად. 2. სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი ამოქმედდეს სამეურვეო საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე.
15:45, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #464; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სატელევიზიო პროექტების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, პროექტების „წიგნების თარო“, „მარტივი ლოგიკა“ და „ხარ თუ არა მეექვსეკლასელზე ჭკვიანი“ გარე წარმოების შესყიდვის მიზნით, კომპანიებთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები.
15:44, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #463; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 3512(3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.  
15:44, 06.01.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #462; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების გაცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 23 328 (ოცდასამი ათას სამასოცდარვა) ლარს, „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 23 328 (ოცდასამი ათას სამასოცდარვა) ლარის ოდენობით თანაბარ ნაწილებად გადანაწილდეს სამეურვეო საბჭოს (სულ ცხრა მეურვე) წევრებს…
14:24, 24.12.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 27 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 3. მიმდინარე საკითხები.
14:11, 05.12.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #459; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ გარე გადაღების კამერების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 29 ნოემბრის #4486/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ გარე გადაღების კამერების შესყიდვის მიზნით, კანონმდებლობის ფარგლებში გამოაცხადოს ტენდერი და ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
16:04, 02.12.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N4486/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის N382 გადაწყვეტილების შესაბამისად, ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო  ღირებულება  აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და კანონის თანახმად საჭიროებს  სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხების შესახებ მსჯელობა.
16:42, 15.11.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 19 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N4318/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება კომპანია „ნოვა პროდაქშენს-თან“ ხელშეკრულების გაფორმებას; ხელშეკრულების ღირებულება აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და კანონის თანახმად საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხების შესახებ მსჯელობა.
12:49, 26.09.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 30 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხია: მიმდინარე საკითხების შესახებ მსჯელობა.
10:49, 13.09.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს კონკურსს მის საკუთრებაში არსებული სასადილო ფართის იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით

იჯარით გასაცემი უძრავი ქონების მახასიათებლები: უძრავი ქონების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #68. ფართი: 217 კვ/მ ფართი (ს/კ 01.14.14.009.052) და გარე ტერასა – 30 კვ/მ ფართი. სახეობა: არასაცხოვრებელი, საზოგადოებრივი კვების ობიექტი. მიზნობრიობა: სასადილოს ორგანიზება.
17:09, 29.08.2019

2019 წლის 29 აგვისტოს სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე მიღებული დადგენილება

სამეურვეო საბჭომ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 23 აგვისტოს N3333/03 სამსახურებრივი ბარათის მოთხოვნის საფუძველზე მიმდინარე წლის 29 აგვისტოს საბჭოს სხდომაზე განიხილა ჟურნალისტური რესურსცენტრის მიერ მომზადებული ფილმი, – „რეკლამის ეფექტი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ და დაადგინა შემდეგი: სამეურვეო საბჭოს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიაჩნია, რომ ფილმში მოყვანილი ფაქტებით არ დასტურდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცდომა სარეკლამო შემოსავლებთან დაკავშირებით და ასევე, ადგილი აქვს სხვა დოკუმენტების არასწორ და მცდარ ინტერპრეტაციას. სამეურვეო საბჭო ეთანხმება მაუწყებლის მენეჯმენტს, გამოიყენოს მის ხელთ…
15:33, 26.08.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 29 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 2019 წლის 23 ივლისის N3333/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე ჟურნალისტური რესურსცენტრის მიერ მომზადებული ფილმის „რეკლამის ეფექტი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ განხილვა. 2. მიმდინარე საკითხები.  
15:27, 26.08.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის II კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები მედიაწარმოება საქართველოს რადიო მედია და კომუნიკაცია ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
13:18, 22.08.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 26 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მეორე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა; 2. მიმდინარე საკითხები.  
18:45, 12.07.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #457; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს მიერ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2018-2019 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შეთანხმების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ შეთანხმებული იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2018-2019 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელება.
18:43, 12.07.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #456; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სატელევიზიო მეგაპროექტების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე”ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 4 ივლისის #2881/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, მუსიკალური მეგაშოუს „​საქართველოს ვარსკვლავი“ და კულინარიული მეგაშოუს „მასტერშეფი“ გარე წარმოების შესყიდვის მიზნით, შპს „ნოვა პროდაქშენს“-თან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები.
20:05, 10.07.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 12 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N2881/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე, რომელიც ეხება კომპანია „ნოვა პროდაქშენს“-თან ორ პროექტზე ხელშეკრულებების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ მსჯელობას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ მრჩეველთა საბჭოს მიერ წარმოდგენილი 2018-2019 წლების პროგრამული პრიორიტეტების მოქმედების ვადის გაგრძელების შეთანხმების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.    
14:56, 13.06.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #455; ა(ა)იპ „საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა საჩივართან დაკავშირებით და მიიჩნია, რომ 2019 წლის 3 აპრილს, 12:00 და 15:00 საათიან „მოამბეში” ფონდის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია იყო შეცდომაში შემყვანი და ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ ფონდმა დამალა ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს”. სამეურვეო საბჭო თვლის, რომ დარღვეულია მაუწყებლის ქცევის კოდექსით დადგენილი ჯეროვანი სიზუსტის პრინციპი და შესაბამისად ადგენს: 1. დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ „საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის” საჩივარი; 2. წინამდებარე გადაწყვეტილება საბოლოოა და სასამართლოში ან/და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში…
13:53, 31.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 5 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. ა(ა)იპ საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიერ 2019 წლის 15 მაისს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე წარმოდგენილი საჩივრის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:47, 28.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის I კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბები მედია და კომუნიკაცია მედიაწარმოება წარმოება და ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
13:03, 16.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 21 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის მოსმენა. მიმდინარე საკითხები.
14:06, 07.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2018 წლის 31 დეკემბერი

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ფორმა N1) სრული შემოსავლის ანგარიშგება (ფორმა N2) ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (ფორმა N3) წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება (ფორმა N4) დანართები და განმარტებითი ცხრილები  საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების თანდართული განმარტებითი შენიშვნები დასკვნის ბოლო გვერდი
13:54, 07.05.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

 შესავალი 2017-2018 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლების ზოგადი შედარება 2018 წლის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტი რეზუმე
14:17, 30.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ანგარიში

▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკის შესახებ ▶ მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ ▶ მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ ▶ დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების შესახებ ▶ საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის შედეგების შესახებ ▶ განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ ▶ საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა წინადადებების შესახებ ▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ ▶ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“…
11:32, 30.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #454; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ მაუწყებლობისა და ტრანსლაციების კომპლექსის შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე”ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 24 აპრილის #1839/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ მაუწყებლობისა და ტრანსლაციების კომპლექსის შესყიდვის მიზნით, კანონმდებლობის ფარგლებში გამოაცხადოს ტენდერი და ტენდერში გამოვლენილ გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.
15:14, 25.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 30 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1839/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება ელექტრონული ტენდერის გზით ტექნიკის შესყიდვას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
14:53, 08.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #453; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით კომპანიასთან შპს „ნოვა პროდაქშენს“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე”ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით, მისი დამზადება დაუკვეთოს კომპანიას შპს „ნოვა პროდაქშენს“ და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათი.    
14:19, 04.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 8 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1462/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება კულინარიული მეგაშოუს შეძენას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის  ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
17:05, 01.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
16:44, 29.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
17:24, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:41, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #451; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის შესახებ სს „თიბისი ბანკთან” შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 2018 წელს შეიძინა 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების ჩვენების, ასევე, საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების ჩვენების სატელევიზიო უფლებები და აღნიშნული ხელშეკრულებები ითვალისწინებენ სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 19 მარტის #1179/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს…
15:47, 21.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 25 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. 2018 წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეიძინა – საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების სატელევიზიო უფლებები. ორივე ხელშეკრულება ითვალისწინებს სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას. მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა მომართა თხოვნით სამეურვეო საბჭოს იმსჯელოს აღნიშნულზე და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება; 3. მიმდინარე საკითხები.
16:59, 01.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #449; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ სესხის აღების მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 02 აგვისტოს #425 გადაწყვეტილებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს მიეცა თანხმობა ტექნიკური გადაიარაღების განხორციელების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაეწყო შესაბამისი პროცედურები და სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის #437 გადაწყვეტილების საფუძველზე – გაეფორმებინა შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, აიღოს სესხი და…
13:12, 28.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელსა” და სს „თიბისი ბანკს” შორის ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:25, 22.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის IV კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები მედია და კომუნიკაცია მედიაწარმოება ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
14:39, 21.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #448; საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტის) დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის #447 გადაწყვეტილებით (ოქმი #398) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის #447 გადაწყვეტილებით (ოქმი #398) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდეს შპს „ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია”, რომელსაც დაევალოს შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა 2019 წლის 20 აპრილამდე; 2. დაევალოს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ…
16:31, 18.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 21 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე, სამეურვეო საბჭოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N422/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის/საკითხების შესახებ მსჯელობა (საკითხი/საკითხები ეხება მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების შეფასების მიზნით, სამეურვეო საბჭოს მიერ დაქირავებული ექსპერტების მომზადებულ დოკუმენტებს და ამ შეფასებების…
16:42, 06.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #447; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით, გამოცხადდეს კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებ-გვერდზე.    
20:14, 01.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
17:55, 31.01.2019

ექსპერტი 5

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების შეფასება