საქართველოს მთავრობა - საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიზღუდა მხოლოდ ის უფლებები და თავისუფლებები, რომელთა შეზღუდვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვისთვის
საქართველოს მთავრობა - საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიზღუდა მხოლოდ ის უფლებები და თავისუფლებები, რომელთა შეზღუდვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვისთვის

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2020 წლის 21 მარტს გამოცემული დეკრეტის საფუძველზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და შეიზღუდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 თავით გათვალისწინებული გარკვეული უფლებები და თავისუფლებები, – ამის შესახებ COVID-19-ის წინააღმდეგ, საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიშშია აღნიშნული.

დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ დეკრეტმა მოიცვა მხოლოდ ის უფლებები და თავისუფლებები, რომელთა შეზღუდვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვისთვის. ასევე აღნიშნულია, რომ დეკრეტითვე მოხდა გარკვეული საკითხების რეგულირების უფლებამოსილების საქართველოს მთავრობაზე დელეგირება, თუმცა, მთავრობისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების მასშტაბი, მიზნები და ფარგლები დეკრეტითვე იყო განსაზღვრული.

„ვინაიდან კონკრეტული შეზღუდვისა თუ განსხვავებული რეგულაციის დაწესების აუცილებლობა დამოკიდებული იყო ქვეყანაში ან მის კონკრეტულ ნაწილში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე, რაც, ფაქტობრივად ცვალებადი იყო (ზოგიერთ შემთხვევაში – ყოველდღიურად), მნიშვნელოვანი იყო მთავრობას ჰქონოდა კონკრეტული შეზღუდვ(ებ)ის დაწესების შესაძლებლობის მოქნილობა, რათა დროულად და ეფექტიანად ეპასუხა ყოველდღიურად ცვალებადი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციით შექმნილი გამოწვევებისთვის. ხაზგასასმელია, რომ კონკრეტული შეზღუდვის დაწესებისას გათვალისწინებული იყო, ერთი მხრივ, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე არსებული ლეგიტიმური მიზანი, ხოლო მეორე მხრივ – ლეგიტიმურ მიზანსა და მის მისაღწევად გამოყენებულ საშუალებებს შორის პროპორციულობა“, –  აღნიშნულია ანგარიშში.

COVID-19-ის წინააღმდეგ, საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიშში აღნიშნულია, რომ შეზღუდვებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ვირუსის გავრცელების შენელებას.

დატოვე კომენტარი