იუსტიციის სამინისტრო - ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეების განხილვის ფარგლებში პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები
იუსტიციის სამინისტრო - ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეების განხილვის ფარგლებში პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიმდინარე წლის 1-3 დეკემბრის სხდომაზე „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეები განიხილა და პოზიტიურად შეაფასა არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები.

უწყების ინფორმაციის თანახმად, გადაწყვეტილებაში კომიტეტმა კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ 2014-2020 წლებში უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების, მათ შორის, პრემიერ-მინისტრისა და იუსტიციის მინისტრის მიერ ხმიანდება მკაფიო გზავნილები არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რაც სახელმწიფოს დამოკიდებულების მკაფიო დემონსტრირებაა.

„კომიტეტმა, აგრეთვე, ინტერესით აღნიშნა წამების წინააღმდეგ კომიტეტის (CPT) 2018 წლის ვიზიტის ანგარიშში მითითებული დასკვნები, რომელთა თანახმად, პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის თაობაზე პრეტენზიები თითქმის არ გამოთქმულა, აგრეთვე, პრეტენზიები არ დაფიქსირებულა დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომლების მიმართ, ხოლო მთლიანობაში, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში გარემო იყო მშვიდი და თანამშრომლებს პატიმრების მიმართ ჰქონდათ კარგი დამოკიდებულება.

მინისტრთა კომიტეტი მიესალმა ახლად შექმნილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ეფექტიანი ფუნქციონირების განმტკიცების მიზნით მიღებულ დამატებით ინსტიტუციურ ზომებს; სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 2019 წლის ცვლილებებს, რომლებიც ითვალისწინებს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე პროკურორის დადგენილების სასამართლოში გასაჩივრებას ყველა კატეგორიის დანაშაულის შემთხვევაში; სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების, პროკურორებისა და მოსამართლეების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ჩატარებულ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს. მინისტრთა კომიტეტმა, აგრეთვე, ყურადღება მიაპყრო იმ ფაქტს, რომ, „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების თაობაზე პირდაპირ ატყობინებს სახელმწიფო ინსპექტორს.

აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანებით დამტკიცებული ახალი წესის თანახმად, თუ ბრალდებული/მსჯავრდებული ექიმს განუცხადებს, რომ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადგილი ჰქონდა მის მიმართ წამებას ან სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, ან სხვა ძალადობრივ ქმედებას (მათ შორის, სექსუალური ხასიათის ძალადობას), ან სამედიცინო შემოწმების შედეგად ექიმს წარმოეშობა ეჭვი აღნიშნულის თაობაზე, იგი დაუყოვნებლივ სატელეფონო გზით, ხოლო პირველივე შესაძლებლობისთანავე – ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის მეშვეობით აცნობებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, რის თაობაზეც, ასევე, ეცნობება ბრალდებულს/მსჯავრდებულს. ამდენად, პენიტენციური სისტემის შიდა რეგულაციებიც სრულ შესაბამისობაშია მინისტრთა კომიტეტის მიერ მოწონებულ კანონმდებლობის მოთხოვნასა და ჩამოყალიბებულ პრაქტიკასთან“, – ნათქვამია სამინისტროს ინფორმაციაში.

რაც შეეხება ცალკეული საქმის გამოძიებას, სამინისტროს ინფორმაციით, კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა გამოძიების ხანგრძლივობაზე, დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებასა და საქმეების კვალიფიკაციის საკითხებზე.

„ამასთან, მინისტრთა კომიტეტმა აღნიშნა, რომ მიქიაშვილის საქმეში უკვე არსებობს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, ხოლო მანუკიანის საქმეში პასუხისმგებელ პირს წარედგინა ბრალი. ამასთან 2 საქმეზე („დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ და „ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ“) კომიტეტმა აღსრულების ზედამხედველობა დაასრულა. მინისტრთა კომიტეტი „ცინცაბაძის ჯგუფის“ საქმეთა განხილვას 2022 წლის მარტის სხომამდე აღარ დაუბრუნდება“, – განმარტავენ იუსტიციის სამინისტროში.

დატოვე კომენტარი