Адырга: АДУНЕИАҾЫ

Урыстәылатәи аӡбарҭа америкатәи амҵәышәмпыласҩы жәышықәса аҭакра лықәнаҵеит
Украина ахада иофис Урыстылаҟны аиҿцәажәаразы иаҭаху ԥшьзыҳәарак аланарҵәеит
ЕАШ асенат Нато алаларазы Швециеи Финлиандиеи Нато ралаларазы ақәшаҳаҭра аратификациа азнауит
ЕАР амаӡаныҟәгаҩ хада анефти агази реилахәырақәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит аибашьраан абеиахара иаламгарц
Таиван ашьҭахь, Ненси Пелоси Аладатәи Кореиа даҭааит
Китаи Таиван иакәыршаны зымҽхак ҭбаау арра-мшынтә азыҟаҵарақәа мҩаԥнагоит
ЕАШ Ашьхатә Ҟарабах иҟоу аҭагылазаашьа иазкны агәынамӡара аадырԥшуеит, аганқәа рахь ааԥҳьара ҟарҵоит аҭагылазаашьа аҭышәынтәалараз ирылшо зегь ҟарҵарц
Аихқәа ишаарыцҳаз, Ашьхатә Ҟарабах аҿы Азербаиџьани Шәамахьтәылеи рырратә хәҭақәа реидыслара аԥсыҭбара ацуп
Ненси Пелоси Таиван лвизит ихыркәшеит
ЕАШ Урыстәыла иацҵаны асанкциақәа рзышьақәнаргылеит
Аурыс ампыҵахалаҩцәа украинатәи ақалақьқәа иреихсит
Аҩны шкәакәа - Ненси Пелоси Таиван ахь лвизит Китаи асуверенитети "Иаку Китаи" апринципи еиланагом
ЕАШ ахаҭарнакратә палата аспикер Ненси Пелоси Таиван дыҟоуп
Урыстәыла адәныҟатәи аусҳәарҭа - Урыстәыла атерорист иацхраауа тәылас шьара ЕАШ рҟны адипломатиатә аизыҟазаашьақәа раԥыхра ахылҵаыр ҟалоит
Урыстәыла абаталион "Азов" терористтә аиҿкаароуп ҳәа ршьеит
Польша Адәныҟатәи аусқәа рминистри Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы Европатәи аиҿкаара амаӡаныҟәгаҩ хадеи Буча иаҭааит
Антонио Гутиереш - Адунеи атомтә ашәарҭа аҿаԥхьа гылоуп, аибашьра хьшәашәа ашьҭахь абри еиԥш ашәарҭа иҟамызт
Латвиа Урыстәыла атәылауаа рзы имариоу аҵасла аиҭаҵра иазку аиқәшаҳаҭра ааннакылеит
АИХ - Украинатәи арыц ала иҭәу актәи аӷба Одессатәи апорт аҟынтә амҩа иқәлеит
Нато иаҵанакуа жәларбжьаратәи мчқәа рмиссиа Косово иҟоу аҭагылазаашьа икылкааны иацклаԥшуеит, аҭынчра ашәарҭа иҭагылар, аҽалархәра азыхиоуп