Адырга: Урсулa фон дер Лaиен

Урсула фон дер Лаиен  - Молдвеи Қырҭтәылеи ауаа рацәа европатәи абираҟқәа шьҭыхны иркуп, дара Евроеидгылаҿ аҭыҧ азы ҕәҕәала иқәҧоит
Саломе Зурабишвили - Урсула фон дер Лаиен лҟны аиԥылара аан ақырҭуа жәлар ргәазыҳәара даҽазнык ишьақәсырӷәӷәеит
Урсула фон дер Лаиен Киев даҭааит
АИХқәа ишаарыцҳаз, Иенс Столтенберг ицынхәрас, Нато амаӡаныҟәгаҩ хадас Урсула фон дер Лаиен дықәдыргылар ҟалап
Урсула фон дер Лаиен – Қырҭтәыла аус ацура наҳагӡароуп, ари атәыла Евроеидгыла аинвестициатә план ахархәара алшарц азыҳәан, ҷыдала, Амшын еиқәа арегион еимыздо апроектқәа рырҿиаразы
Иракли Ӷарибашвили Урсула фон дер Лаиен дылԥылеит
Урсула фон дер Лаиен - Урыстәыла Украина иақәлеижьҭеит шықәсык ашьҭахь, Евроеидгыла Урыстәыла аганахьала асанкциақәа ажәабатәи рпакет шьақәнарӷәӷәоит
Урсула фон дер Лаиен - Евроеидгыла Урыстәыла ақәыӷәӷәареи, Украина адгылареи нанагӡароуп
Урсула фон дер Лаиен  - Амшын еиқәа иалсны ицо аӡаҵантәи афымцатә кабель алшара ҿыцқәа ҳнаҭоит, уи абзоурала Қырҭтәыла афымцатә центрс иҟалоит
Урсула фон дер Лаиен  - Бухарест сыҟоуп Аахыҵ Кавказ аҟны ҳенергетикатә партниорра алацәажәаразы
Еврокомиссиа ахада Урыстәыла аганахьала асанкциақәа ажәбатәи рпакет заа ирылалҳәеит
Урсула Фон Дер Лаиен - Урыстәыла алалара ашьҭахь, Украинаҿ иҭахеит 20 000-ҩык атәынч тәылауааи 100 000-ҩык арратә маҵзуҩцәеи
Еврокомиссиа Украина амикрофинанстә цхыраара аҳасабла иацҵаны 2.5 миллиард евро азалнахит
Урсула фон дер Лаиен - Ҳара Қырҭтәыла европатәи аперспектива иазхаҳҵеит, аха ари акандидат-тәылақәа ринститутқәа ареформақәа шымҩаԥырго иадҳәалоуп, ҳаидгыла ахырхарҭала ныҟәара нарыгӡароуп
Урсула фон дер Лаиен  -   Иракли Ҕарибашвилии сареи ҳаиҧылара бзиан, Қырҭтәыла Евроеидгылашҟа зхы рхоу амҩаҿ ақәҿиара амазар ҳҭахуп, Еврокомиссиа ари апроцессаҿ атәыла ацхраара иазыхиоуп
Еврокомиссиа ахада Урыстәыла иаҿагыло асанкциақәа аабатәи апакет цәырылгеит
Урсула фон дер Лаиен - Мраҭашәаратәи Балканқәеи, Молдовеи, Украинеи Қырҭтәылеи рыжәларқәа ҳҭаацәара ишахәҭоу рдыруазароуп
Владимир Зеленски ишиҳәаз ала, Еврокомиссиа ахада ҭелла данлацәажәоз, анефҭи агази аҟынтә Урыстәыла иаиуа ахашәала армаҷреи  Урыстәыла атәылауаа  авизатә  аҧкрақәа рзышақәыргылареи далацәажәеит
Урсула фон дер Лаиен – Урыстәыла аибашьра иаҟәыҵыр, Украинаҿ уаҳа аибашьра ҟалом, аха, Украина аибашьра иаҟәыҵыр, Украина уаҳа изыҟалом
Урсула фон дер Лаиен - Путин Европашҟа аибашьра акаамет ирхынҳәит