Адырга: Шәaмaхьтәылa

Шьалуа Папуашвили Шәамахьтәыла ахьыԥшымра амш адиныҳәалеит
Азербаиџьан Шәамахьтәыла ахаранаҵеит аҳәаа иаҧну аҵакырадгьыл аҿы арбџьармчқәа рпозициақәа реихсра, Ереван ари ахарадҵара мап ацәыркит
Илиа Дарчиашвили Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан диҧылеит
Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Шәамахьтәыла даҭаауеит
Шьалуа  Папуашвили  Никол Ҧашиниан диҧылеит
Иахьа Шьалуа Папуашвили аофициалтә визитла Шәамахьтәыла даҭаауеит
АИХ адыррақәа рыла, азербаиџьантәи аган Шәамахьтәыла иарҭеит  2021 шықәсазы иаанкылаз 8ҩык аруаа.
Вахтанг Гомелаури Шәамахьтәыла аполициа аиҳабы диԥылеит
Никол Ԥашиниан - Шәамахьтәыла Азербаиџьан аҟны аҭынчратә аиқәшаҳаҭра абжьаҵара азыхиоуп
Иракли Ҕарибашвили – Ҳара арегион аҿы аҭынчреи аҭышәынтәалареи ҳазҿлымҳауп
Евроеидгыла абжьацәажәара ала,  азербаиџьантәи аган Шәамахьтәыла иаздырхынҳәит 10ҩык арратә маҵзуҩцәа
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 95-ҩык рыдбалан, иԥсит 8-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 502-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 398-ҩык рыдбалан, иԥсит 32-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 860-ҩык рыдбалан, иԥсит 23 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 272-ҩык рыдбалан, иԥсит 30-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 799-ҩык рыдбалан, иԥсит 29-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 309-ҩык рыдбалан, иԥсит 70-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1675-ҩык рыдбалан, иԥсит 69-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2117-ҩык рыдбалан, иԥсит 47-ҩык