Евроеидгыла Шәамахтәылаҟа атәылауаҩратә миссиа дәықәнаҵоит
Евроеидгыла Шәамахтәылаҟа атәылауаҩратә миссиа дәықәнаҵоит

Евроеидгыла Шәамахтәылаҟа атәылауаҩратә миссиа дәықәнаҵоит, –  ари атәы Прага имҩаԥысыз Франциа ахада Еммануель Макрони, Евроеидгыла ахеилак ахада Шарль Мишели, Азербаиџьан ахада Ильҳам Алиеви, Шәамахьтәыла аԥыха-министр Никол Ԥашиниани реиԥылара ашьҭахь еилкаахеит.

Аҳәамҭа аҿы ишану ала, Евроеидгыла амиссиа хықәкыс амоуп Азербаиџьан аҳәаа аделимитациа апроцесс аҿы шәамахьтәылатәи аган ацхыраара. Амиссиа аусура алагоит жьҭааразы, уи ҩымз нагӡахоит.

Евроеидгыла аҟынтә иаарыцҳаз ада,, амиссиа даҽа хықәкык амоуп – ҩтәылау рыбжьара агәрагра арӷәӷәра