Адырга: Евроеидгыла

Politico – Евроеидгыла алаларазы Украина иҟанаҵаз аҳәара хәҭа-хәҭаҷла аҭҵаара амзызла,  Еврокомиссиа алахәызааразы акандидат-тәылақәа ирызку ахәшьараҭаратә аҳасабырба ацәыргара рызхдырҧом
Хакан Фидан – Евроеидгыла Ҭырқәтәыла ада аглобалтә хәмарҩыс изыҟалом
Рикард Озвиак - Еврокомиссиа арҭбаара иазку аҳасабырба аус адулара алагеит, уи ала Украинеи Молдовеи рыдкыларазы аилацәажәарақәа ралагареи, Қырҭтәыла акандидат стаус анашьареи рзы арекомендациа ҟарҵоит
Евроеидгыла алидерцәа еицыҟарҵаз аҳәамҭа - Европахь амҩаҿ ақәҿиарақәа рзы иаҭаху ауадаҩрақәа рынагӡаразы, Евроеидгыла Қырҭтәылаҟны аусеицура ӷәӷәа нангӡоит
Мака Боҷоришвили - Евроеидгыла асанкциақәа Қырҭтәылаҿ реилагара ҟамларц азы иҳалшо зегь ҟаҳҵоит
Оливер Варҳеи – Сара Қырҭтәыла аҧыза-министр Бриуссель сиҧылеит, иара ацҳамҭа ҳзааигеит, аҳәарақәа зеиҧшроу жәдыруеит, нас, иҟашәҵа, шәара ауникалтә алшара шәымоуп
Евроеидгыла атәылақәа еснагьтәи рхаҭарнакцәа Урыстәыла иаҿагыло асанкциақәа 11-тәи апакет азы еиқәшаҳаҭхеит
Рашәара 21-22 рзы Швециа Евроеидгыла иформалым аминистериал мҩаԥгахоит, аиԥылараҿ Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи инарыгӡаз ареформақәа рпрогресс иазкны ҿырҳәалатәи ақәгыларақәа ҟалоит
Мака Бочоришвили – Абжьагарақәа реиҳара инагӡоуп, Евроеидгыла Қырҭтәыла астатус анашьап ҳәа ҳгәыҕуеит
Бриуссель Евроеидгылеи Қырҭтәылеи рпарламенттә ассоцииразы акомитет аилатәара мҩаԥган
Владимир Зеленски – Беларуси Қырҭтәылеи имҩаҧысуа ахҭысқәа аабоит,  абарҭ аҩ-тәылак еиуеиҧшым ахархәагақәа рыла аилаҩынтәранӡа инаргар шырҭаху аабоит, аха, дара ирбои? Украина  Евроеидгыла  алаларазы аконкреттә иҵоуроу аҭак шамоуз рбоит
Евроеидгыла аофициалла иалагоит Молдова ашәарҭадара асектор арҕәҕәара иазку амиссиа
Қырҭтәыла апарламенттә делегациа Стокгольм имҩаҧысуа Евроеидгыла атәылақәа рпарламентқәа европатәи аусқәа рзы акомитетқәа реилатәара иалахәхәоит
Виктор Орбан – Евроеидгыла ахатә аханаттәи амиссиақәа  -  аҭынчреи ашәҭыкакаҷреи зынанамгӡозар,  ари аидгыла аҟазаара ҵакыс иамои?
Польшатәи АИХ – Евроеидгыла атәылақәа рыцҳаражәҳәаҩцәа Урыстәыла иаҿагылоу асанкциақәа  11-тәи апакет азы изеиқәшаҳаҭымхеит  
Давиҭ Арахамиа – Қырҭтәыла ауааҧсыра Европаҟа ирҭахуп, уи азын изланеиша аҩныҵҟатәи адҵеи амҩеи иҟоуп
Каиа Калас ишаалыцҳаз, аибашьра ахыркәшаранӡа Украина Нато изалалом
Евроеидгыла адныҟатәи аусқәа рмаҵзура аҳәамҭа аланарҵәеит - Евроеидгыла Қырҭтәыла ахь ааԥхьара ҟанаҵоит  адемократиа гәык ала аҟазаара рыхьчрц, атәылауаа аҭынчратә протест амҩаԥгара зин шрымоу иргәалашәарц
Иракли Ӷарибашвили - Шықәсык ҵит Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы аофициалтә аҳәара ҟаҳцеижьҭеи
Келли Дегнан – Аҵыхәтәантәи  6-8 мза рыҩныҵҟа Қырҭтәыла имҩаҧысуа акампаниа Қырҭтәылеи Мраҭашәареи рпартниорра иаҧырхагоуп