Адырга: NATO

Џьо Баиден  - НАТО Украина адкылара азҵаара ахәаҧшра иалагаанӡа ари аибашьра хыркәшазароуп  
The Telegraph – Германтәыла анапхгара НАТО ахь Украина алалара азҵаара ахырҧара рҭахуп, избанзар, Урыстәылаҟны аибашьра ашәарҭара ҟалар ауеит ҳәа ргәы иаанагоит
Реџьеп Таип Ердоҕан  - Ҳәарада, Украина НАТО алахәызаара ахәҭоуп
Аҩны шкәакәа апресс-спикер – Украина ареформақәа мҩаҧыргароуп, НАТО иалалаанга, Украина, НАТО алахәылацәа зегьы ирзеиҧшу астандартқәа ирышьашәалазароуп
Дмитри Кулеба Германтәыла аиҳабыра рахь ааҧхьара ҟарҵеит даргьы Меркель лыгха ҟарымҵарц
Украина Адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ - Киев Вильниус имҩаԥысуа Нато асаммит қәҿиара мҩаԥган ҳәа аԥхьаӡоит, аиҿкаара Украина алианс алаларазы алгоритм аҳәаақәҵаразы ашьаҿа аныҟанаҵо ашьҭахь
Италиатәи АИХ – Евгени Пригожин иқәгылараан НАТО анапхгара, аиадертә инцидент ашәарҭара амшала, Урыстәыла арратә напхгара рҟны аимадара рыман
Сабрина Сингх – Украина НАТО алаларазы ахатә мҩа амазаауеит
Олаф Шольц – Украина иаҿагыланы Урыстәыла имҩаҧнаго агрессиатә еибашьра иҵегьы акыраамҭа инагӡахар ауеит, ҳара уи ҳазыхиазароуп
Польшатәи Сеим Украина Нато алалара адгылеит
АИХқәа ишаарыцҳаз, Џьо Баиден аибашьра ахыркәшара ашьҭахь Украина Нато имарины алалара иазкә Столтенберг иажәалагала дадгылоит
Швециа аиҳабыра рҳәамҭала, НАТО азин арҭоит атәыла аофициалла Алианс иалалаанӡа   рбџьармчқәа атәылаҿ идыргыларц
Андерс фог Расмуссен - Алианс иалоу тәылақәак Украинахь ар рдәықәҵара иақәшаҳаҭхар ҟалап
Владимир Зеленски – Беларуси Қырҭтәылеи имҩаҧысуа ахҭысқәа аабоит,  абарҭ аҩ-тәылак еиуеиҧшым ахархәагақәа рыла аилаҩынтәранӡа инаргар шырҭаху аабоит, аха, дара ирбои? Украина  Евроеидгыла  алаларазы аконкреттә иҵоуроу аҭак шамоуз рбоит
Анналена Бербок - Нато иаарту ашәқәа рполитика иазкны аҳәамҭа ҟанаҵоит, аха аибашьра анымҩаԥысуа аамҭазы алахәыла ҿыц адклара ҳалшом, ари ҵабыргуп
Ентони Блинкен Ҭырқәтәылеи Венгриеи рахь ааҧхьара ҟаиҵеит Швециа НАТОҟа алалара иазку адокумент излауа ала ирласны аратификациа азырурц
Жозеф Боррель Косово иҟоу аҩганк рахь ааԥхьара ҟаиҵеит адеескалациа иалагарц
Аиха рдырраа рыла, Нато аҭоурых аҿы зегь реиҳа зымҽхак ҭбаау авиациатә зыҟаҵарақәа Германтәыла мҩаԥысуеит
Иракли Ӷарибашвили - Аибашьра алагара амзызқәа иреиуп Украина Нато алалара ахьаҭахыз, алҵшәа ибзиаӡаны иубарҭоуп
Ҳавиер Коломина  - Вильниустәи асаммит аҿы акоммиунике ҕәҕәа адкылара ҳақәгәыҕуеит, Қырҭтәылагьы ари акоммиунике иалахәызаауеит ҳәа ҳгәыҕуеит