Иракли Кобахиӡе - Адеолигархизациа иазку азакәан азы аконсенсус ҟамлар, азакәан ҳадаҳкылом
Иракли Кобахиӡе - Адеолигархизациа иазку азакәан азы аконсенсус ҟамлар, азакәан ҳадаҳкылом

«Азакәан адкылараан ашьаҭатәи принцип абри ауп – азакәан адкылара уаҩык иганахьала мацара ҟалом, анапхгараҿы аныҟаз, азакәанқәа патуқәҵарала рықәныҟәомызт, уажәгьы аоппозициаа ари анагӡара рҭахуп», — иҳәеит “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, аоппозициаа адеолигарзизациа иазку азакәан иадгылом, избан акәзар ари азакәан Биӡина Иванишвили изкызаауам.

«Азакәан адкылараан ашьаҭатәи принцип абри ауп – азакәан адкылара уаҩык иганахьала мацара ҟалом, анапхгараҿы аныҟаз, азакәанқәа патуқәҵарала рықәныҟәомызт, уажәгьы аоппозициаа ари анагӡара рҭахуп. Ҳара украинатәи амодель алаҳхит, уи зегьы ргәаԥхеит, аоппозициаагьы рыдаҳгалоит. Ари апроцесс аҽалархәра рҭаххар, азакәан ҳадаҳкылоит, мап ркыр, ҳадаҳкылаӡом. Адеолигархизациа иазку азакәан азы аконсенсус ҟамлар, азакәан ҳадаҳкылом. Евроеидгыла ԥасатәи ацҳаражәҳәаҩ игәаанагарала, ари азакән адкылара аҭахым. Евроеидгылеи аоппозициеи адеолигархизациа иазку азакәан аҭахым ҳәа рыԥхьаӡоит», — иҳәеит Кобахиӡе.