Адырга: адеолигархизациа иазку азакәан

Шьалуа Папуашвили - Скабинет Венециатәи акомиссиа адҵаалахьеит, адеолигархизациа иазку азакәан аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилкааны, аӡбамҭақәа ҳадаҳкылоит
Паата Манџьгалаӡе - Аспекулиациақәа нҵәарц азы, адеолигархизациа иазку аҩ закәанпроектк Венециатәи акомиссиахь ишьҭтәуп
Евроеидгыла ахаҭарнакра - "Адеолигархизациа" иазку азакәан адкыларанӡа Венециатәи акомиссиа адҵақәа нагӡатәуп
Иаго Хвичиа - Адеолигархизациа иазку азакәан ҳадгылом, ҳгәаанагарала, зегь реиҳа ихадоу апроблема аполиаризациоуп
Вахтанг Мегрелишвили – Адеолигархизациа иазку азакәан адкылара ҟалом, уи гаӡароуп
Паата Манџьгалаӡе - Адеолигархизациа иазку абри азакәан астатус изҳарымҭо мзызхоит
«Адеолигархизациа иазку» азакәанпроект ицәыргазаауеит Қырҭтәыла апарламент абиуро уаҵәтәи аилатәараҿы
Иракли Кобахиӡе - Адеолигархизациа иазку азакәан азы аконсенсус ҟамлар, азакәан ҳадаҳкылом
Апарламент аҿы анапхгаратә гәыԥи аоппозициаа рхаҭарнакцәеи реиԥылара мҩаԥысуеит