Аихқәа ишаарыцҳаз, урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа Днепропетровски, Харковтәи, Запорожиетәи арегионқәа абомбақәы рыларыжьит, аԥхасҭа роуит агазмҩангагеи аҩнқәеи
Аихқәа ишаарыцҳаз, урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа Днепропетровски, Харковтәи, Запорожиетәи арегионқәа абомбақәы рыларыжьит, аԥхасҭа роуит агазмҩангагеи аҩнқәеи

Урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа Днепропетровски, Харковтәи, Запорожиетәи арегионқәа абомбақәы рыларыжьит. Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, ампыҵахалаҩцәа Днепропетровсктәи аобласт иаҵанакәа ақалақь Кривои Рог араион аганахьала ажәылара мҩаԥганаԥырҩы дызҭам аппаратқәеи, арратә авиациеи, артиллериеи рыла. Аԥхасҭа роуит агазмҩангагеи аҩнқәеи.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа Харковтәи арегион аҟны 20 еиланхарҭа артиллериа ала еихсит.

Украина ар аштаб хада аинформациа ала, Авдеевкеи, Маринкеи, Шахтиорски рхырхарҭала, Украина арбџьармчқәа Урыстәыла ажәыларақәа раанкылара рылшоит. .