სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის ანგარიში
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკა
  • მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტები
  • მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგი
  • საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის შედეგები
  • განხილული საჩივრების რაოდენობა და შინაარსი
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტი
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება

 

 

 

ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის საგადასახადო აღრიცხვიანობის მიმოხილვის შესახებ – გარე აუდიტი

ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ – გარე აუდიტი

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (2017 წლის 31 დეკემბერი)

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის 2017 წლის დასკვნა

 

დატოვე კომენტარი