სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (2017 წლის 31 დეკემბერი)

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება

დანართები და განმარტებითი ცხრილები

საბიუჯეტო ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

დატოვე კომენტარი