12:14, 25.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#503; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით, გამოცხადდეს კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებგვერდზე.
13:45, 13.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#502; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრა მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის ბიუჯეტის ოდენობა შეადგენს 882 300 (რვაას ოთხმოცდაორიათას სამასი) ლარს, რომლიდანაც სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 588 200 (ხუთას ოთხმოცდარვაათას ორასი) ლარს
15:13, 18.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 22 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. მიმდინარე საკითხები.
17:16, 24.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 2. მიმდინარე საკითხები.   სხდომა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.
21:20, 15.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის ბიუჯეტის კორექტირების პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელივიზიისა და რადიოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა; 3. მიმდინარე საკითხები.
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
12:14, 25.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#503; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით, გამოცხადდეს კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებგვერდზე.
15:13, 18.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 22 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. მიმდინარე საკითხები.
13:45, 13.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#502; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრა მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის ბიუჯეტის ოდენობა შეადგენს 882 300 (რვაას ოთხმოცდაორიათას სამასი) ლარს, რომლიდანაც სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 588 200 (ხუთას ოთხმოცდარვაათას ორასი) ლარს
13:30, 13.01.2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#500; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33(1) მუხლის და 35 12 (3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით
17:16, 24.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 2. მიმდინარე საკითხები.   სხდომა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.
13:21, 21.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#499; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ“ ქვეპუნქტისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2020 წლის 11 დეკემბრის N 2267 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში და შესაბამისად, მიღებული იქნეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი, თანდართული სახით.
13:20, 21.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #498; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების გაცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 132 ათას ლარს, „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 82 ათასი ლარი გადავიდეს მაუწყებლის 2021 წლის ბიუჯეტში და განიკარგოს საჭიროებისამებრ, ხოლო დარჩენილი 50 ათასი ლარი თანაბარ ნაწილებად განაწილდეს…
21:20, 15.12.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის ბიუჯეტის კორექტირების პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელივიზიისა და რადიოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა; 3. მიმდინარე საკითხები.