17:38, 09.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #492; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის წარდგინება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ და სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის #108 (ოქმი #68) გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები
17:28, 09.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #491; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31-ში ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შესყიდვასთან დაკავშირებით გარიგების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1)-ე მუხლის „ე“ პუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 05.10.2020წ. N 1702 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, თანხმობა მიეცეს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31-ში ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შესყიდვასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის  ფარგლებში გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლენილკომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.  
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
23:01, 06.10.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 9 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N 1702 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება (საკითხი ეხება ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31-ში მაუწყებლის ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპის განხორციელებას, იმის გათვალისწინებით, რომ შესყიდვის ობიექტის ღირებულება აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის 1%-ს, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1)-ე მუხლის „ე“ პუნქტის საფუძველზე, საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან…
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
20:42, 22.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 25 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის II (მეორე) ტური; მიმდინარე საკითხები.
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები