12:28, 30.11.2021

საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტოდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით)

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით აწარმოებდა 2021 წლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი ეხებოდა პირველი არხის და საქართველოს რადიოს საინფორმაციო გადაცემებს. მონიტორინგის მიზანი იყომონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლა.
11:50, 12.10.2021

საქართველოს რადიოს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო – პირველი ოქტომბერი)

მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქება „საქართველოს რადიოს“ ეთერში (13 აგვისტოდან – პირველი ოქტომბრის ჩათვლით) საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.