ორგანიზაციის სიახლეები
ორგანიზაციის დოკუმენტები
12:54, 03 იანვარი 2018 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #403; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 35 12 (3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით დანართი: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტი; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო”-ს 2018 წლის ბიუჯეტი
16:17, 26 დეკემბერი 2017 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის  აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა;   მიმდინარე საკითხები.
15:48, 19 დეკემბერი 2017 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #402, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ქ. ბათუმში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ფილიალის ასაშენებლად სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის(ე) ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 14.12.2017 წლის N5458/03 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, ქ.ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა #18-ში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ფილიალის ასაშენებლად სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ შეისყიდოს სამშენებლო სამუშაოები, აღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებით გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი (სავარაუდო ღირებულებით 1 000 283,65 ერთმილიონ ორასოთხმოცდასამი ლარი და სამოცდახუთი თეთრი) ლარი) და ტენდერში გამარჯვებულპირთან მოქმედი…
13:00, 15 დეკემბერი 2017 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 14.12.2017 წლის N5458/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის ბათუმის ფილიალის ასაშენებლად ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე კვარტლის ანაგარიშის მოსმენას; 3. მიმდინარე საკითხები
13:09, 12 დეკემბერი 2017 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #401, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”  მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრთან" შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვტილება: „მაუწყებლის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 04.12.2017წ. N5249/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების (მომსახურების წლიური ღირებულება 1 440 000 (ერთიმილიონ ოთხასორმოცი ათასი ლარი) ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება შპს „საქართველოს…
ბოლო ანგარიში
23:15, 08 ნოემბერი 2017 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის II კვარტლის ანგარიში

სარჩევი: ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი იურიდიული სამსახურის ანგარიში სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური