ტეგი: ტელესკოლა - მათემატიკა

მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - მსგავსება #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - გარდაქმნა, სიმეტრია, ღერძული სიმეტრია, პარალელური გადატანა #ტელესკოლა
მათემატიკა VIII კლასი - გარე კუთხე; ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - პერიმეტრი; ობიექტების გაზომვა #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - სიბრტყისა და წრფის პარალელურობა #ტელესკოლა
მათემატიკა, IX კლასი - კვადრატული ფუნქცია. ნიშანმუდმივობის შუალედი. ზრდადობა/ კლებადობა #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - სამკუთხედები #ტელესკოლა
მათემატიკა, VI კლასი - ათწილადები; ამოცანების ამოხსნა #ტელესკოლა
მათემატიკა, IV კლასი - ტოლობაში უცნობი საკლების, მაკლების, შესაკრების პოვნა #ტელესკოლა
მათემატიკა, VII კლასი - უარყოფითი რიცხვები. რიცხვის მოდული. ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - რიცხვითი სხივი; ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, II კლასი - სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი და ექვსკუთხედი #ტელესკოლა
მათემატიკა, I კლასი - 0; რიცხვების 0-ის და 9-ის ჩაწერა #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - გეომეტრიის ძირითადი ცნებები და კუთხეები #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - წრფივი ორცვლადიანი უტოლობათა სისტემა #ტელესკოლა
მათემატიკა VIII კლასი - პარალელური წრფეები #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - სიგრძის საზომი ერთეულები: მმ, სმ, დმ, მ, კმ #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ამოცანები ვექტორებზე #ტელესკოლა
მათემატიკა IX კლასი - კვადრატული ფუნქცია. სტანდარტული ფორმა. წვეროს კოორდინატის ფორმა #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - 2020 წლის 4-ქულიანი საგამოცდო ამოცანა #ტელესკოლა