ტეგი: ტელესკოლა - მათემატიკა

მათემატიკა - მხიარული ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - ტრაპეცია #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - სტერეომეტრია ნაწილი 1 #ტელესკოლა
მათემატიკა, VIII კლასი - ამოცანების ამოხსნა რომბსა და პარალელოგრამზე #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - ელექტრო საათი #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ვექტორები სივრცეში #ტელესკოლა
მათემატიკა IX კლასი - ვექტორი. ვექტორის სიგრძე #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - ფართობი #ტელესკოლა
მათემატიკა, VI კლასი - რიცხვებზე მოქმედებები #ტელესკოლა
მათემატიკა, IV კლასი - მასის საზომი ერთეულები #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - სიმრავლეები #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - რიცხვითი სხივი #ტელესკოლა
მათემატიკა, II კლასი - შეკრების ცხრილი #ტელესკოლა
მათემატიკა, I კლასი - შეკრება 10-ის ფარგლებში #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - პარალელოგრამი #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - მსგავსება, ჰომოტეთია. სამკუთხედების მსგავსება #ტელესკოლა
მათემატიკა, VIII კლასი - პარალელოგრამი; რომბი #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - ისრებიანი საათი #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ორი სიბრტყის პარალელურობა #ტელესკოლა
მათემატიკა IX კლასი - ამოცანების ამოხსნა კვადრატული განტოლებისა და სისტემის მეშვეობით #ტელესკოლა