Адырга: Ҭырқәтәыла

Ҭырқәтәылеи Сириеи иҟалаз адгьылҵысра иалаӡыз ауаа рхыҧхьаӡара шьҭыҵит   7 800ҩык рҟынӡа
Актәи аканал аҭыхратә гәыԥ Ҭырқәтәылаҿ - аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ иҟоу аҭагылазашьа (афото)
Ҭырқәтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәара аредим ҷыдала аус ауеит
Актәи аканал Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭара аусуҩцәа рыдашшылоит
Ҭырқәтәыла адгьылҵысрақәа раан иҭахаз рхыԥхьаӡара 3381-ҩык иреиҳауп
Адгьылҵысра ӷәӷәақәа ҟалеит Ҭырқәтәыла агәҭанытәи ахәҭаҿы
Ҭырқәтәыла адгьылҵысрақәа раан иҭахаз рхыԥхьаӡара 2920-ҩык иреиҳауп
Ҭырқәтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәарҭаҿы адырра роуит  адгьылҵысраан Қырҭтәыла даҽа тәылауаҩык дышҭахаз азы  
Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла,  Ҭырқәтәыла иҟалаз адгьылҵысра иалаӡит  2300ҩык иреиҳаны
Илия II, Ҭырқәтәыла иҟалаз адгьылҵысра иадҳәаланы,   ахада Реџьеп Таип Ердоҕан адашшыларатә шәҟәы изиҩит
Ҭырқәтәыла  7,5 амагнитуда амч змаз аҩынтәтәи адгьылҵысра ҟалеит
Ҭырқәтәыла иҟалаз адгьылҵысраан Қырҭтәыла атәылауаҩк дҭахеит
Аихқәа рдыррақәа рыла, Ҭырқәтәылеи Шьамтәылеи адгьылҵысраан иҭахаз рхыԥхьаӡара 641-ҩык рҟынӡа инаӡеит
Қырҭтәыла аиҳабыра аӡбарала, Ҭырқәтәыла аиқәырхаратә уснагӡатәқәа рҽалархәразы иашьашәалоу атехникеи аиқәырхаҩцәеи рышьҭуеит
ЕАШ-и, Натои, Германтәылеи адгьылҵысра алҵшәақәа раԥыхразы Ҭырқәтәыла ацхыраара адыргалеит
Иракли Ӷарибашвили - Аҭырқәа жәлар ҳрывагылоит, иарбанзаалак ацхыраара аарԥшразы ҳахиоуп
Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла иҟалаз арыцҳара инамаданы адашшылара ҟаиҵеит
Илиа Дарчиашвили - Иаҳҩызоу аҭырқәа жәлар срыдашшылоит, адгьылҵысраан ахәрақәа зуаз агәабзиара ирзеиӷьасшьоит
Иҟоу дыррақәа рыла, Шьамтәыла адгьылҵысраан 237-ҩык ҭахеит
Ҭырқәтәылеи Шьамтәылеи адгьылҵысраан иҭахаз рхыԥхьаӡара 176-ҩык рҟынӡа инаӡеит