Қарҭ ақалақьтә аӡбара ақәҵара ала, АИХ ахаҭарнакцәа рзы амчыларазы иаанкылаз даҽа 4ҩык заанаҵтәи абаандаҩтәра рықәырҵеит
Қарҭ ақалақьтә аӡбара ақәҵара ала, АИХ ахаҭарнакцәа рзы амчыларазы иаанкылаз даҽа 4ҩык заанаҵтәи абаандаҩтәра рықәырҵеит

Қарҭ ақалақьтә аӡбара ақәҵара ала, АИХ ахаҭарнакцәа рзы амчыларазы иаанкылаз даҽа 4ҩык заанаҵтәи абаандаҩтәра рықәырҵеит.

Апрокуратура адыррақәа рыла, рашәара 5 рзы иҟалаз аилаҩынтәра иазку аусеилыргара аҳәаақәа ирҭагӡаны, ахара рыдуп  20ҩык. Зыӡбахәы ҳәоу ахҭысқәа раан аахақәа роуит  36ҩык ауааҧсыра, урҭ рҟынтә  30ҩык ажурналистцәа роуп.

Аӡбаратә процесс мҩаҧысуеит цәыббра 2 рзы.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра амчылара иалахәыз егьырҭ ауааҧсыра раарҧшразы активла аусура нанагӡоит.